Thông tin luận án: “Phát triển kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên trường Đại học sư phạm” của Nghiên cứu sinh Dương Thị Thúy Hà

02/07/2021 16:37 GMT+7
Thông tin luận án: “Phát triển kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên trường Đại học sư phạm”: Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên luận án: Phát triển kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên trường Đại học sư phạm

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

Mã số: 9.14.01.02

Tên nghiên cứu sinh: Dương Thị Thúy Hà

Người hướng dẫn:

          1. PGS.TS Nguyễn Đức Minh.

          2. PGS.TS Nguyễn Hồng Thuận

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án.

Về lý luận:

-  Kết quả nghiên cứu của luận án bổ sung và làm phong phú về lý luận ĐG, TĐG, kỹ năng tự đánh giá KQHT, xác định cấu trúc của kỹ năng tự đánh giá KQHT.

- Xây dựng được khung lý luận về phát triển kỹ năng TĐG KQHT cho sinh viên sư phạm.

Về thực tiễn:

- Đánh giá được thực trạng KN tự đánh giá KQHT, thực trạng việc phát triển KN tự đánh giá KQHT cho SV đại học sư phạm hiện nay.

          - Xây dựng được quy trình phát triển kỹ năng TĐG KQHT của SVSP, gồm 3 giai đoạn với các bước cụ thể có thể áp dụng vào thực tiễn đào tạo của trường ĐHSP.

          - Đề xuất 3 biện pháp phát triển kỹ năng TĐG KQHT cho SV ĐHSP có tính khả thi và có thể áp dụng trong đào tạo SV ĐHSP. Đó là các biện pháp: Xây dựng quy trình phát triển kỹ năng tự đánh giá KQHT; Trang bị kiến thức tự đánh giá KQHT cho sinh viên đại học sư phạm; Tổ chức các hoạt động để phát triển kỹ năng tự đánh giá KQHT cho sinh viên đại học sư phạm.

          - Thực nghiệm sư phạm đã bước đầu kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của những biện pháp đã đề xuất.

Thesis Title: Develop self - assessment skills of learning results for Pedagogical University students

Speciality: Theory and history of education

Code: 9.14.01.02

PhD student: Dương Thị Thúy Hà

Scientific instructors:

1. Prof.Dr. Nguyen Đuc Minh.

2. Prof.Dr. Nguyen Hong Thuan

Training Institution: The VietNam National institute of educational sciences

Brief summary of theoretical and academic contributions from the research study of the thesis

In theory: Research results of the thesis complement and enrich assessment reasoning, self- assessment, self- assessment skills of learning results,...determine the structure of self- assessment skills of learning results,... to improve the effectiveness of develop education of self- assessment skills of pedagogical students The thesis has built theoretical framework for developing self- assessment skills of learning results for pedagogical students.

In practice:

- Able to evaluate self- assessment skills of learning results reality, the reality of develop self- assessment skills of learning results for pedagogical students nowadays.

- The thesis proposes process to develop self- assessment skills of learning results of pedagogical students, include 3 stages with specific steps that able to apply on the training of National university of education practice

- The thesis proposed 3 possible solutions to develop self - assessment skills of learning results for pedagogical students and able to apply on pedagogical students training. These are: Construct process of develop self - assessment skills of learning results, equip knowledge for, self - assessment skills of learning results for pedagogical student, hold activities to develop self - assessment skills of learning results for pedagogical students.

          - Pedagogical experriment inially tested the feasibility and efectiveness of the proposed measures.

Thông tin chi tiết

Tin khác