Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tư vấn của người giáo viên trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Lê Thị Quỳnh Nga

21/05/2021 17:22 GMT+7
Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tư vấn của người giáo viên trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên luận án: Phát triển năng lực tư vấn của người giáo viên trung học phổ thông

Chuyên ngành : Lí luận và Lịch sử giáo dục            Mã số : 9 14 01 02                   

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Quỳnh Nga             

Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn:

                                                                                    GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

TS. Nguyễn Anh Dũng

Cơ sở đào tạo : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Những đóng góp mới của luận án:

- Xây dựng được mô hình lí thuyết về khung NLTV và phát triển NLTV làm cơ sở lí luận cho việc xây dựng các biện pháp phát triển NLTV của người GV THPT.

- Đánh giá thực trạng NLTV của người GV ở một số trường THPT, thực trạng phát triển NLTV của người GV THPT hiện nay cũng như thực trạng nhu cầu được bồi dưỡng NLTV của người GV để thấy rõ những ưu và nhược điểm trong quá trình phát triển NLTV của người GV THPT hiện nay.

- Xác định khung NLTV của người GV THPT bao gồm hệ thống kiến thức, KN, thái độ TV cơ bản cần trang bị, làm cơ sở cho việc phát triển NLTV của người GV THPT.

- Xây dựng các biện pháp phát triển NLTV của người GV THPT theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc thù lao động nghề nghiệp của người GV THPT và khai thác được tối đa tri thức và vốn kinh nghiệm thực tiễn, phát huy tính tích cực, chủ động của người GV.

- Khẳng định được tính hợp lí và tính khả thi của các biện pháp phát triển NLTV của người GV THPT qua khảo nghiệm ý kiến của các chuyên gia và qua thực nghiệp SP.

 

The title of the thesis: Developing consulting competency of high school teachers

Major : Theories và History of Education                       Code : 9 14 01 02

Full name of Ph.D student : Le Thị Quynh Nga            

Academic title, degree and name of supervisor :

  Prof. Ph.D. Nguyen Huu Chau

Ph.D. Nguyen Anh Dung

                                                                       

 Academic institution : Vietnam Institute of Educational Sciences

 New contributions of the thesis :

- Building up a theoretical model of the consulting competency framework and developing the consulting competency as the theoretical basis for the introduction of measures to develop the consulting competency of high school teachers.

- Assessing the status of the consulting competency of teachers in some high schools, the status of the development of consulting competency of high school teachers, as well as the current need of teachers for consulting competency training so that the advantages and disadvantages in the process of developing consulting competency of high school teachers could be identified.

- Identifying the consulting competency framework of high school teachers including the body of basic knowledge, set of skills, and attitudes to be equipped as a basis for the development of the consulting competency of high school teachers.

- Adopting measures to develop the consulting competency of high school teachers in a flexible manner which is suitable to the professional characteristics of high school teachers thus making full use of the knowledge and practical experience of teachers and promoting their proactivity and initiative.

- Affirming the rationality and feasibility of the measures to develop the consulting competency of high school teachers through a survey of expert opinions and through pedagogical experiment.

 

 

                                                                                              

 

Tin khác