Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

27/04/2021 09:53 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

____________________

Số:   246  /TB-VKHGDVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 26  tháng 4 năm 2021

 

                                                THÔNG BÁO                                                 

   Xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

 

Kính gửi:.....................................................................................

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh (NCS) đào tạo trong nước năm 2021 như sau:

1. Chuyên ngành và chỉ tiêu xét tuyển nghiên cứu sinh:

- Quản lý giáo dục (Mã số: 9 14 01 14): 08 NCS;

- Lý luận và Lịch sử giáo dục (Mã số: 9 14 01 02): 08 NCS;

- Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Mã số: 9 14 01 11): 08 NCS.

2. Điều kiện dự tuyển:

2.1. Về văn bằng tốt nghiệp: Có bằng Thạc sĩ đúng, phù hợp và gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển (xem Phụ lục 5).

2.2. Về bài báo: Các ứng viên phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

a) Là tác giả ít nhất 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc nước ngoài có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

b) Là tác giả ít nhất 01 báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

2.3. Về ngoại ngữ: Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

 c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

 d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục 6) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

2.4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài, ngoài các qui định của Mục 2.3, phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

2.5. Đề tài luận án đăng ký nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu của Viện.

2.6. Người dự tuyển cần có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.  

3. Hồ sơ dự tuyển:

3.1. Đơn xin đăng ký dự tuyển theo mẫu của Viện (01 bản).

3.2. Lý lịch khoa học theo mẫu của Viện (có dán ảnh và xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự đối với các đối tượng đang công tác hoặc có xác nhận của địa phương nơi cư trú đối với các đối tượng thuộc diện học tự do), trong đó ghi rõ kinh nghiệm công tác như Mục 2.6 (01 bản).

3.3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có công chứng: bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học; bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học; văn bằng và chứng chỉ trình độ ngoại ngữ (07 bản); Đối với những ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT công nhận.

3.4. Đề cương nghiên cứu đề tài luận án Tiến sĩ (07 bản, theo mẫu của Viện).

3.5. Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người  dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu (07 bản: 01 bản chính, 06 bản photo, theo mẫu của Viện).

3.6. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức) (01 bản).

3.7. Bản photo các bài báo khoa học đã công bố (đóng gộp lại thành quyển gồm trang bìa, mục lục, nội dung của mỗi bài báo) (07 quyển).

3.8. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập của bệnh viện đa khoa (01 bản).

(Chú ý: Hồ sơ được xếp trong  07 túi hồ sơ cỡ 32x26: 01 bộ gốc đầy đủ 8 mục từ 3.1 đến 3.8; 06 bộ còn lại gồm các mục 3.3; 3.4; 3.5 và 3.7. Bên ngoài hồ sơ ghi rõ họ tên thí sinh, nơi công tác, chuyên ngành dự tuyển, số điện thoại và địa chỉ e-mail liên hệ; và các mẫu của Mục 3.1; 3.2; 3.4  và 3.5 xem trong Phụ lục được đăng trên website của Viện).

4. Thời gian thực hiện:

- Nhận hồ sơ dự tuyển vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu:

+ Từ ngày 28/4/2021 đến ngày 30/7/2021 đối với ứng viên dự tuyển đợt 1.

+ Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 30/11/2021 đối với ứng viên dự tuyển đợt 2.

- Tổ chức xét tuyển 02 đợt: tháng 8 và tháng 12 năm 2021 (lịch cụ thể sẽ được thông báo trên website của Viện).

5. Điều kiện thực hiện:

- Hồ sơ dự tuyển hợp lệ.

- Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định của nhà nước.

- Thời gian đào tạo: 36 tháng thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại Viện trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

- Học phí (trong quá trình đào tạo): thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Kính đề nghị Quý cơ quan thông báo cho các cán bộ có nhu cầu thuộc đơn vị để chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự tuyển. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Viện hoặc gửi qua đường bưu điện (ngày hết hạn nộp hồ sơ sẽ tính theo ngày trên dấu bưu điện gửi đi).

Địa chỉ liên hệ: Bộ phận Đào tạo, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Phòng C4.1, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: (024) 3942 4438.

 

Nơi nhận :

- Như kính gửi;

- Vụ GDĐH - Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- Lưu VT, Phòng QLKH, ĐT&HTQT.

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Anh Vinh

Tin khác