Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT" của NCS Trịnh Thị Thu

29/03/2023 11:23 GMT+7
Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Tên luận án: Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT.

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

Mã số: 9 14 01 14.

Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Thu, khóa 2017

Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Trần Huy Hoàng

2. PGS.TS. Phó Đức Hòa

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Tin khác