Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT” của Nghiên cứu sinh Trịnh Thị Thu

19/12/2022 15:05 GMT+7
Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Tên luận án: Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT.

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

          Mã số: 9 14 01 14.

Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Thu, khóa 2017

Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trần Huy Hoàng

2. PGS.TS. Phó Đức Hòa

 Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Những đóng góp mới của luận án

Ý nghĩa lý luận

Đào tạo học chế được nghiên cứu và áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, đây là phương thức đào tạo tích cực nhằm phát huy tính chủ động của người học. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các Trường đại học đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế quốc gia, việc thực hiện các nghiên cứu về nâng cao năng lực nguồn nhân lực là cần thiết trong đó đặc biệt quan tâm tới việc đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu đầu ra. Việc Hình thành NLNN cho sinh viên sẽ tạo nên những ưu điểm vượt trội của nhân lực trong thị trường lao động. Nghiên cứu đã xây dựng được hệ thống lý luận về quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ  tại các trường ĐH ngoài công lập  dựa vào ICT

Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài đã đánh giá được bức tranh thực trạng về đào tạo theo học chế tín chỉ  tại các trường ĐH ngoài công lập và thực trạng quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ dựa vào ICT trong các trường ĐH ngoài công lập. Kết quả nghiên cứu cho thấy: CBQL, GV, CVHT đã nhận thức tương đối về vị trí vai trò và sự khác biệt trong quản lý và tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ  so với đào tạo niên chế, nhận thức rõ về việc trang bị cho sinh viên kiến thức đáp ứng yêu cầu đầu ra. Thực tế triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ cho thấy: một số trường ĐH, đặc biệt trường ĐH ngoài công lập còn lấn bấn chưa biết bắt đầu từ đâu,  Một số trường thì có thực hiện nhưng chưa đạt kết quả cao vì nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau. Kết quả điều tra nhận thức và thực trạng đào tạo theo học chế tín chỉ  cho thấy còn nhiều vấn đề cấp thiết cần giải quyết để giúp nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường ĐH ngoài công lập đó là trong đó có yếu tố quản lý: Cần thay đổi sâu sắc nhận thức của CBQL, GV, CVHT về vị trí vai trò của mình trong đào tạo theo học chế tín chỉ , cần nhìn thấy vai trò chủ động của sinh viên trong phương thức đào tao này. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế trong quản lý và tổ chức hoạt động đào tạo song có thể thấy cần thiết phải quản lý  dựa vào ICT với một mô quản lý khép kín có quy trình cụ thể để giải quyết các vấn đề đặt ra.

 Subject: Management of credit-based training courses at non-public universities based on ICT.

Major: Education Management

Code: 9 14 01 14. PhD student: Trinh Thi Thu, course 2017.

Supervisors:1. Assoc.Prof.Dr. Tran Huy Hoang; 2. Assoc.Prof.Dr. Pho Đuc Hoa

          Training institution: The Vietnam National Institute of Educational Sciences

New contributions of the Dissertation

 In terms of theory:

Institutional training is researched and applied in many countries around the world, which is an active training method to promote the initiative of learners. Studies also show that universities play an important role in providing human resources that directly contribute to national economic development, conducting research on improving human resource capacity is necessary in which special attention is paid to university training that meets the output requirements. The formation of human resources for students will create outstanding advantages of human resources in the labor market. Research has built a theoretical system of training management under the credit system at non-public universities based on ICT.

In terms of practice:

The research has evaluated a current picture of training under the credit system at non-public universities and the status of training management under the ICT-based credit system in non-public universities. The results show that managers, lecturers, academic advisors have a relative awareness of their positions and roles and the difference in management and organization of training under the credit system compared to the training courses, institution, well aware of equipping students with knowledge to meet output requirements. The actual implementation of training under the credit system shows that some universities, especially non-public universities, still do not know where to start, some schools have implemented but have not achieved expected results for various objective and subjective reasons. The results of the survey on the perception and status of training under the credit system show that there are still many urgent issues that need to be solved to help improve the quality of teaching and learning at non-public universities, including Management factor. It is necessary to profoundly change the perception of administrators, lecturers, academic advisors about their position and role in training under the credit system, and determine the active role of students in this method of training. There are many reasons leading to the limitation in the management and organization of training activities, but it may be necessary to manage ICT-based with a closed management model with specific processes to solve the posed problems.

Tin khác