Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong bối cảnh CMCN 4.0 " của NCS Trần Quốc Trung

20/03/2023 14:50 GMT+7
Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong bối cảnh CMCN 4.0"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Tên luận án: Quản lý phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục    Mã số: 9 14 01 14

Nghiên cứu sinh: Trần Quốc Trung, khóa 2017.

Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn:

1. GS.TS. Trần Công Phong 

2. TS. Trịnh Thị Anh Hoa

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Tin khác