Thông tin luận án: "Quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Toán trung học cơ sở Thành phố Hà Nội đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018” của Nghiên cứu sinh Lê Đức Thuận

22/03/2023 11:31 GMT+7
Thông tin luận án: "Quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Toán trung học cơ sở Thành phố Hà Nội đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Tên đề tài: “Quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Toán trung học cơ sở Thành phố Hà Nội đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Chuyên ngành: Quản lí Giáo dục                                

Mã số: 9140114

Nghiên cứu sinh: Lê Đức Thuận                                 

Người hướng dẫn:   1. PGS.TS. Trần Huy Hoàng

                                     2. PGS.TS. Vũ Lệ Hoa

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Hoàn thiện và làm phong phú lý luận về năng lực nghề nghiệp (NLNN) của giáo viên toán (GVT) trung học cơ sở (THCS) và quản lý phát triển NLNN cho đội ngũ giáo viên dạy môn toán THCS đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cụ thể hóa khung NLNN của GVT THCS.

- Kết quả nghiên cứu thực trạng của luận án đã phát hiện được thực trạng những hạn chế về NLNN của GVT THCS; những khó khăn, hạn chế trong quản lý phát triển NLNN của GVT THCS thành phố Hà Nội và mức độ đáp ứng với yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kết quả nghiên cứu trên là cơ sở để quản lý giáo dục Hà nội nói chung, của các địa phương có các điều kiện tương đồng nói riêng làm cơ sở thực tiễn để lập kế hoạch và triển khai thực hiện phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ GVT THCS.

- Luận án đã đề xuất được 06 giải pháp quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ GVT THCS; kết quả khảo nghiệm và thực nghiệm đã khẳng định được tính cần thiết, khả thi, hiệu quả của các giải pháp quản lý trong việc nâng cao chất lượng NLNN cho đội ngũ giáo viên dạy môn toán THCS thành phố Hà Nội. Tiến trình thực nghiệm cũng là bài học thực tiễn để triển khai bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ GVT THCS nói riêng, các mô học khác nói chung./.

THESIS INFORMATION

Thesis title: Management of developing professional competence for lower-secondary school math teachers in Hanoi to meet requirements of the 2018 general education curriculum

Major: Education Management   

Code: 9 14 01 14

PhD candidate: Le Duc Thuan

Scientific instructors:      1. Assoc.Prof.Dr. Tran Huy Hoang

                                        2. Assoc.Prof.Dr. Vu Le Hoa

Name of training institution: The Vietnam National Institute of Educational Sciences

Summary of new thesis results:

- Completing and enriching the theory on professional competence of lower-secondary school math teachers and management of developing professional competence of lower-secondary school math teachers to meet requirements of the 2018 general education curriculum; Concretizing the framework of professional competence of lower-secondary school math teachers.

- The results of the practical study discovered the current state of limitations in professional competence of lower-secondary school math teachers, difficulties and constraints in the management of developing professional competence of lower-secondary school math teachers in Hanoi, and the level of meeting requirements of the 2018 general education curriculum. The above research results are the basis for the management of education in Hanoi in general, in localities with similar conditions in particular, and the practical basis for planning and implementing professional competence development for lower-secondary school math teachers.

- The thesis proposed 06 solutions for management of developing professional competence for secondary school maths teachers. The results of testing and experimentation have confirmed the necessity, feasibility and effectiveness of management solutions in improving the quality of professional competence for lower-secondary school math teachers in Hanoi. The experimental process is also a practical lesson to implement professional competence building for lower-secondary school math teachers in particular and other subjects in general.

Tin khác