Nghiệm thu Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

17/05/2023 15:10 GMT+7
Sáng ngày 17/5/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08, do PGS.TS. Trần Huy Hoàng làm chủ nhiệm.


Hội đồng nghiệm thu đề tài
 
Buổi nghiệm thu diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS. Trần Kiều - Chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng theo quyết định, đại biểu của các phòng chức năng và các thành viên của nhóm nghiên cứu.
 
Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới” được ban hành theo Quyết định số 521/QĐ-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ GD&ĐT. Mục tiêu chung của Chương trình là Nghiên cứu xác lập được hệ giá trị văn hoá cốt lõi (truyền thống và không truyền thống) cần được giáo dục cho học sinh phổ thông Việt Nam; đề xuất được các giải pháp giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh phổ thông trong giai đoạn hiện nay và những năm tới.
 

PGS.TS. Trần Huy Hoàng trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài
 
Để thực hiện được mục tiêu trên, Chương trình đã triển khai thực hiện hàng loạt nội dung nghiên cứu, bao gồm: xác lập khung lý luận và xác định hệ giá trị văn hóa cụ thể cần giáo dục cho học sinh phổ thông; đánh giá những biến đổi giá trị nói chung, giá trị văn hóa nói riêng và thực trạng giá trị văn hóa ở học sinh phổ thông Việt Nam; đánh giá thực trạng các giải pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam; đề xuất các mô hình và giải pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam hiện nay và những năm tới.
 
Các nội dung nghiên cứu được triển khai thành hệ thống đề tài cấp Bộ có mối quan hệ mật thiết với nhau, thông qua hoạt động quản lý chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm Chương trình, từ việc đề xuất, thống nhất quan điểm và phương pháp luận triển khai Chương trình đến quản lý quy trình và phương thức phối hợp giữa các đề tài thuộc Chương trình, đảm bảo thống nhất về nội dung, phù hợp về tiến độ thực hiện, đánh giá quá trình thực hiện và tổ chức nghiệm thu các kết quả nghiên cứu, phối hợp với các đề tài công bố và chuyển giao các sản phẩm khoa học của Chương trình,…
 
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác