Quản lí chất lượng trong giáo dục (Giáo trình sau đại học)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Quản lí chất lượng trong giáo dục (Giáo trình sau đại học). Tác giả: Nguyễn Tiến Hùng, Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm xuất bản: 2014

IMG_1232.jpg

     Cuốn sách giáo trình này được biên soạn dựa trên một số nghiên cứu của tác giả và các công trình nghiên cứu tiêu biểu, cập nhật về chất lượng và quản lí chất lượng giáo dục trong những năm gần đây ở trên thế giới và được cấu trúc thành 5 chương:
     Chương 1 phản ánh những nội dung cơ bản từ các khái niệm, tầm quan trọng, các kiểu/hình thức đến nguyên tắc và bản chất của chất lượng và quản lí chất lượng trong giáo dục.
     Chương 2 tập trung phân tích mô hình và khung quản lí chất lượng trong giáo dục, từ khái quát các mô hình quản lí chất lượng bên trong, bên ngoài và mô hình tương lai đến khung quản lí cũng như quy trình đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục.
     Chương 3 trình bày và phân tích về chỉ số và đánh giá chất lượng trong giáo dục, thông qua việc phân loại các chỉ số, khung chỉ số và đo/đánh giá chất lượng trong giáo dục của nhà trường phổ thông, cơ sở đào tạo nghề và cơ sở giáo dục đại học.
     Chương 4 và 5 trình bày cụ thể về quan niệm, bản chất và các đặc trưng cơ bản về TQM và một số công cụ chính quản lí chất lượng trong giáo dục.

Thông tin xuất bản:
Tác giả: Nguyễn Tiến Hùng
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2014Số trang: 279 tr.