Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 48, tháng 12 năm 2021

06/01/2022 21:58 GMT+7

 

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Trịnh Thị Anh Hoa

Thực trạng và định hướng đổi mới quản lí giáo dục

2

Đặng Thị Thanh Thủy

Các khái niệm học tập tự định hướng trong giáo dục đại học

3

Nguyễn Thị Thu Huyền

Cơ sở lí luận của giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ

4

Nguyễn Văn Lượng

Đổi mới phương pháp giảng dạy tại các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay

5

Trần Huy Hoàng;
Đặng Xuân Cương;
Nguyễn Thị Hương

Đo lường khả năng trí tuệ của học sinh Việt Nam theo thuyết đa nhân tố của Sternberg

6

Phạm Thị Hồng Hạnh;
Lương Thị Hồng Thắm;
Trương Thị Hải Duyên;
Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Thiết kế và tổ chức dạy học phân hóa chủ đề Hàm số mũ và hàm số logarit gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh

7

Trương Văn Tấn;
Nguyễn Xuân Trường;
Huỳnh Gia Bảo

Sử dụng bài tập Hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh ở trường trung học phổ thông

8

Lã Thị Bắc Lý;
Nguyễn Thị Thu Nga;
Cao Thị Hồng Nhung

Xây dựng tiêu chí đánh giá sự phát triển lời nói mạch lạc của trẻ 5 - 6 tuổi

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

9

Nguyễn Trung Thành

Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các học phần của sinh viên hệ chính quy bậc Đại học tại Trường Đại học Xây dựng

10

Hoàng Thị Thanh Huệ;
Ngô Thanh Huệ

Lo âu học tập và mối liên hệ với rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

11

Nguyễn Thị Hảo

Mô hình tự chủ trong trường phổ thông - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam