Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ

09/06/2021 14:42 GMT+7
Thực hiện Công văn số 2341/BGDĐT-KHCNMT ngày 4/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022

Kính gửi: - Lãnh đạo Viện (để báo o)

- Lãnh đạo c đơn vị thuộc Viện (để thực hiện)

 

Thực hiện Công văn số 2341/BGDĐT-KHCNMT ngày 4/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022, Phòng QLKH, ĐT, HTQT xin gửi đến c đơn vị:

1) Công văn số 2341/QĐ-BGDĐT-KHCNMT ngày 4/6/2021 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức  nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2021.

2) Quyết định số 1726/QĐ-BGDĐT ngày 4/6/2021 về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 để đưa ra tổ chức tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì.

  

Đề nghị Lãnh đạo c đơn vị thông báo đến n bộ nghiên cứu nội dung c văn bản trên và chỉ đạo, hỗ trợ c chủ nhiệm đề tài xây dựng thuyết minh tham gia tuyển chọn .

Hạn nộp hồ sơ về Phòng QLKH,ĐT,HTQT: trước 10h00 ngày 14/6/2021 (thứ 2) để Viện tổ chức Hội đồng tuyển chọn. Quá hạn trên Phòng xin không tiếp nhận hồ sơ.

Trân trọng!