Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án của NCS Nguyễn Đức Giang

17/06/2021 08:37 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xin thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Giang, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Đề tài: “Phát triển năng lực tự học cho sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận dạy học tích cực

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 02

- Thời gian: 8h30 ngày 17/6/2021

Thời gian và kế hoạch bảo vệ cụ thể sẽ được Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo sau.

Xin thông báo để các đơn vị và cá nhân được biết.