Thông báo Kết quả chấm phúc khảo điểm bài thi môn Tiếng Anh Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

23/12/2022 11:16 GMT+7
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi môn tiếng Anh Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022