Nghiệm thu đề tài “Tổng quan kinh nghiệm về phát triển khả năng tự đánh giá cho học sinh cuối cấp tiểu học ở một số nước trên thế giới”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 25/9/2013, Hội đồng khoa học cấp Viện do GS.TS. Nguyễn Lộc làm chủ tịch, đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Tổng quan kinh nghiệm về phát triển khả năng tự đánh giá cho học sinh cuối cấp tiểu học ở một số nước trên thế giới”. Mã số: V2012-05, do CN. Trần Thị Hương Giang làm chủ nhiệm.

     Với mục tiêu tổng quan kinh nghiệm phát triển khả năng tự đánh giá cho học sinh cuối cấp tiểu học Anh, Hoa Kỳ, NewZealand, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất biện pháp phát triển khả năng tự đánh giá cho học sinh cuối cấp tiểu học Việt Nam. Sau một thời gian nghiên cứu, Nhóm tác giả đề tài đã thu được một số kết quả chính như sau:
     - Hệ thống hóa một số cơ sở lí luận về tự đánh giá của học sinh tiểu học, trong đó có các khái niệm cơ bản có liên quan như: Đánh giá, tự đánh giá, tự đánh giá kết quả học tập; Đặc điểm tâm - sinh lý của học sinh lớp cuối tiểu học; Tự đánh giá và vai trò của tự đánh giá trong cải thiện thành tích học tập của học sinh;
     - Nghiên cứu thực trạng về hoạt động tự đánh giá của học sinh tiểu học ở Việt Nam, tập trung nghiên cứu đối với các lớp 3- 4-5 và hai môn Toán và Tiếng Việt;
     -
Tổng quan một số vấn đề về tự đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học ở Anh, Hoa Kỳ và NewZealand;
     - Đề xuất vận dụng kinh nghiệm tự đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học của các nước trên vào giáo dục tiểu học tại Việt Nam; và k
huyến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo  đưa Tự đánh giá vào trong chương trình dạy học đồng thời có  văn bản hướng dẫn cụ thể phương thức tự đánh giá cho các giáo viên và học sinh tiểu học.

Vũ Thị Hồng Khanh

Tin khác