Nghiệm thu đề tài “Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cấp học mầm non”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 16/1/2016, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cấp học mầm non”, mã số: B2015-37-01TKNL, do ThS. Vũ Thị Ngọc Minh làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: Đánh giá được thực trạng công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) trong cấp học mầm non.
 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1/ Về lý luận và thực tiễn
     
Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần thiết thực vào việc: Làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận về giáo dục SDNLTK&HQ trong cấp học mầm non; Cung cấp cơ sở thực tiễn về việc triển khai công tác giáo dục này ở trường MN và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục SDNLTK&HQ cho trẻ mầm non ở các cơ sở GDMN, tại gia đình và cộng đồng.
     
Giáo dục SDNLTK&HQ cho mỗi công dân ngay từ lứa tuổi mầm non là việc làm cần thiết. Mục tiêu của giáo dục SDNLTK&HQ trong trường mầm non nhằm cung cấp cho trẻ những hiểu biết ban đầu về năng lượng và ích lợi của năng lượng đối với đời sống con người. 
     
Để thực hiện được mục tiêu trên, có thể sử dụng đa dạng nhiều hình thức và phương pháp giáo dục phù hợp, trong đó hình thức cơ bản là lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục SDNLTK&HQ vào các hoạt động trong ngày cho trẻ ở trường mầm non và ở gia đình.

2/ Khuyến nghị

* Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục tăng cường nội dung hướng dẫn giáo viên tổ chức giáo dục sử dụng NLTK&HQ trong trường MN vào chương trình tập huấn GV MN thường xuyên hằng năm.Giới thiệu các sáng kiến của GV về công tác giáo dục sử dụng NLTK&HQ trong trường MN  trên tạp chí giáo dục MN. Tiếp tục có những nghiên cứu về công tác SDNLTK&HQ cho trẻ MN. Biên soạn tài liệu về giáo dục SDNLTK&HQ trong cấp học MN theo hướng toàn diện.
 
*Đối với cán bộ quản lý GDMN cấp địa phương (Sở, Phòng):Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của GV trong việc tổ chức giáo dục SDNLTK&HQ trong trường MN. Tổ chức cho GV giao lưu, tham quan, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, trường, lớp trong việc tổ chức hoạt động giáo dục SDNLTK&HQ cho trẻ MN. Tiếp tục tạo điều kiện trang bị thêm nhiều các tài liệu, sách báo, tranh ảnh, hướng dẫn nội dung giáo dục SDNLTK&HQ cho trẻ MN

* Đối với GVMN: Tích cực, chủ động nắm vững chương trình GDMN và cách triển khai giáo dục sử dụng NLTK&HQ trong trường MN. Linh hoạt sử dụng các biện pháp tổ chức giáo dục SDNLTK&HQ cho trẻ MN phù hợp với khả năng của trẻ.
 

Tin khác