Nghiệm thu đề tài "Xác định tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại Trung tâm Học tập Cộng đồng"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 23/10/2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài Khoa học và công nghệ cấp Viện " Xác định tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại Trung tâm Học tập Cộng đồng ", Mã số V2014-24, do ThS. Trần Thị Vân làm chủ nhiệm

     Mục tiêu: Xác định các tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại Trung tâm Học tập Cộng đồng (TTHTCĐ), nhằm cung cấp một công cụ đánh giá hữu ích cho các nhà quản lý TTHTCĐ, góp phần nâng cao chất lượng học chuyên đề tại TTHTCĐ.
     Tính mới và sáng tạo: Đề tài là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về vấn đề xác định tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại TTHTCĐ.
     Kết quả nghiên cứu
     - Nhóm nghiên cứu đã làm rõ các khái niệm, thuật ngữ có liên quan tới đề tài như: người lớn, tiêu chuẩn, tiêu chí, tiêu chí thành phần, một số yếu tố đảm bảo kết quả học chuyên đề của người lớn tại  TTHTCĐ, …
     - Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về việc đánh giá kết quả học tập của người lớn. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về việc xác định các tiêu chí.
     - Xác định được khung tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại TTHTCĐ gồm 2 nội dung: 1/ Đánh giá điều kiện đảm bảo, tác động đến việc học chuyên đề của người lớn; 2/ Đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại TTHTCĐ: đánh giá kết quả trong quá trình học chuyên đề, đánh giá kết quả khi kết thúc lớp học chuyên đề và đánh giá một số tác động của việc học chuyên đề. Tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại TTHTCĐ gồm 2 tiêu chuẩn, 8 tiêu chí và 23 tiêu chí thành phần mô tả những nội dung cụ thể của từng tiêu chí.
     - Khảo nghiệm tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại TTHTCĐ.
Khuyến nghị
     - Viện KHGDVN tiếp tục tạo điều kiện để nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện và tiến hành thử nghiệm các tiêu chí trên diện rộng, làm căn cứ để hoàn thiện các tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại TTHTCĐ.
     - Bộ GD&ĐT có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các địa phương sử dụng các tiêu chí trong việc đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại TTHTCĐ sau khi các tiêu chí được thử nghiệm và hoàn thiện.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy     

Tin khác