Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất người học ”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 07/10/2015, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất người học ”, mã số: V2014 -15, do Dương Thị Thu Hương làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất học sinh và đề xuất cho giáo dục phổ thông Việt Nam.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1/ Cơ sở khoa học về phương thức đánh giá phẩm chất của người học/học sinh
Đưa ra các quan niệm: Phẩm chất là sự tổng hòa các thuộc tính tâm lí ổn định bên trong của một cá nhân thúc đẩy và cho phép cá nhân hành động  một cách có đạo đức; Phương thức đánh giá phẩm chất là nội dung, tiêu chí phương pháp, hình thức và quy trình thu thập và xử lí thông tin; Mô hình cấu trúc tâm lí của phẩm chất bao gồm 3 khía cạnh: nhận thức, tình cảm và hành vi.
Xác định một số lí thuyết làm nền tảng cho việc đánh giá phẩm chất của HS: tâm lí học hoạt động – lí thuyết hoạt động, các lí thuyết phát triển đạo đức của con người, giải thích dựa trên tiêu chí.
Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất người học qua các khía cạnh:  Tiêu chí, nội dung, phương pháp, hình thức và công cụ đánh giá.
- Dựa vào cơ sở lí luận trên, nhóm nghiên cứu đã phân tích hệ thống chương trình giáo dục phẩm chất và đánh giá phẩm chất ở Singapore, Vương quốc Anh và Việt Nam.
2/Đề xuất phương thức đánh giá phẩm chất của người học/học sinh
- Đánh giá vì sự học tập nên trở thành cách tiếp cận trong đánh giá phẩm chất của HS.
- Nội dung đánh giá phẩm chất HS cần phải bao trùm cả ba khía cạnh nhận thức, tình cảm và hành vi của HS liên quan đến phẩm chất cần đánh giá.
- Đề xuất cách thức xây dựng tiêu chí đánh giá phẩm chất HS dựa trên mô hình lí thuyết đường phát triển và giải thích dựa trên tiêu chí của Glaser.
- Đề xuất quy trình đánh giá phẩm chất HS.
3/ Khuyến nghị
-  Kiến nghị với Bộ GD&ĐT: Xây dựng hoàn thiện chương trình giáo dục tổng thể quốc gia sau 2015 trong đó nêu rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp, cách tiếp cận giáo dục phẩm chất nói chung và đánh giá phẩm chất nói riêng.Tổ chức biên soạn tài liệu, tập huấn cho GV và cán bộ quản lí về đánh giá phẩm chất HS.
Kiến nghị với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: Tổ chức nghiên cứu sâu và thử nghiệm về tiêu chí và phương thức đánh giá phẩm chất HS.Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lí luận về đường phát triển phẩm chất HS.
Kiến nghị với Sở GD&ĐT:Tổ chức tập huấn cho GV, cán bộ quản lí về cách tiếp cận, phương thức đánh giá phẩm chất HS.

Phạm Tuyết Nhung