Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thực trạng công tác quản lí ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở tỉnh Điện Biên"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 15/10/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu thực trạng công tác quản lí ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở tỉnh Điện Biên", mã số: V2014-21, do ThS. Nguyễn Như Sang làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý (QL) trường trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS ở tỉnh Điện Biên;
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng GD trong các trường PTDTBT THCS ở tỉnh Điện Biên.  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

Về lý luận, đề tài đã thực hiện được các nội dung:

- Nghiên cứu, phân tích một số khái niệm liên quan: Nhà trường; Trường phổ thông dân tộc bán trú; Học sinh bán trú; Vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn; QL nhà trường.
- Phân tích các hoạt động QL trường THCS gồm: QL nhân sự; QL quá trình GD&ĐT; QL cơ sở vật chất - trang thiết bị đồ dùng dạy học; QL môi trường.
- Phân tích công tác QL trường phổ thông dân tộc bán trú: Đặc điểm cơ bản của trường PTDTBT, những hoạt động QL đặc thù của trường PTDTBT THCS

Về thực tiễn, đề tài đã tiến hành:

- Khảo sát thực trạng công tác QL giáo dục đặc thù ở các trường PTDTBT THCS tỉnh Điện Biên: thực trạng QL công tác xét duyệt HSBT và duy trì sỹ số HSBT, thực trạng QL công tác HS nội trú, thực trạng QL HĐGDNGLL, thực trạng công tác xã hội hóa, thực trạng công tác thực hiện chế độ chính sách trong trường PTDTBTTHCS.

- Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và kết quả nghiên cứu thực trạng, nhóm nghiên cứu đã đề xuất 08 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác QLGD đặc thù ở trường PTDTBT THCS: 1/Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về trường PTDTBT; 2/Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch; 3/Đổi mới công tác thực hiện chế độ, chính sách và XHH QLGD; 4/Đổi mới công tác xét duyệt HSBT và duy trì sĩ số HS; 5/Tăng cường QL hoạt động nội trú; 6/Tăng cường hoạt động QLGD ngoài giờ lên lớp cho HSBT; 7/Đổi mới công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; 8/Đào tạo bồi dưỡng CBQL trường PTDTBT THCS nhằm nâng cao năng lực.

Một số khuyến nghị:

- Với Bộ GD&ĐT: Tăng nguồn đầu tư cho công tác phát triển QLGD ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số có dân số ít. Trong đó, đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất cho trường PTDTBT THCS.

- Với UBND tỉnh Điện Biên: 1/Thể chế hóa chủ trương phát triển hệ thống trường PTDTBT; 2/Tăng cường đầu tư ngân sách, huy động, lồng ghép các nguồn nhân lực chương trình, dự án để tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo thành lập và phát triển cho các trường PTDTBT THCS; 3/Đảm bảo việc cấp kinh phí hỗ trợ kịp thời chế độ cho HSBT từ đầu tháng để duy trì chế độ ăn và sinh hoạt cho HS tại trường.

- Với Sở GD-ĐT Điện Biên: Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng, nâng cao hiệu quả của hoạt động QLGD đặc thù trong các trường PTDTBT THCS…Tạo điều kiện cho CBQL thường xuyên được nâng cao năng lực QL trường PTDTBT.

- Với phòng GD-ĐT: Đánh giá và phân loại hiệu trưởng để có biện pháp đào tạo bồi dưỡng, sử dụng hợp lý, Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ CB QLGD của huyện đảm bảo đủ về số lượng, chuẩn về nghề nghiệp, hợp lý về cơ cấu, có một tỷ lệ thích đáng là người DTTS.