Nghiệm thu nhiệm vụ "Hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 18/11/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ " Hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam", Mã số: V2015-05NV, do TS Lê Đông Phương làm chủ nhiệm.

Mục đích nghiên cứu: Tổng quan các vấn đề về phát triển cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam và đưa ra giải pháp hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội và hội nhập quốc tế.
Kết quả nghiên cứu
     - Nhiệm vụ đưa ra một số khái niệm cơ bản và tổng quan về bảng phân loại quốc tế về giáo dục.
     - Nhiệm vụ đưa ra kinh nghiệm quốc tế trong tổ chức hệ thống giáo dục quốc dân của các nước: Phần Lan, Cộng hòa liên bang Đức, Israel, Hàn Quốc, Trung Quốc, Cộng hòa Pháp, Liên bang Nga, Hòa Kỳ, Thái Lan; Và đưa ra nhận xét chung về cấu trúc, loại hình trường trong hệ thống, tính đa dạng của hệ thống giáo dục , phân luồng của hệ thống giáo dục. 
     - Nhiệm vụ tổng kết sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam qua các thời kì như: Theo sắc lệnh 146-1946, sau cải cách giáo dục 1950, sau khi đất nước thống nhất 1976.
     - Cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam theo nghị định 90/CP và theo luật giáo dục năm 1998, 2005.
     - Thực trạng cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam: sau luật giáo dục nghề nghiệp 2014, về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và đưa ra đánh giá chung.
     - Phương án hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam: về quan điểm, mục tiêu hoàn thiện và đề xuất các phương án
Khuyến nghị về tổ chức thực hiện
     - Rà soát, đánh giá và điều chỉnh các văn bản pháp quy có liên quan tới cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân như: luật giáo dục đại học, Luật giáo dục và nghề nghiệp,…
     - Củng cố và hoàn thiện hệ thống thực thi cơ cấu hệ thống giáo dục.
Ngọc Thúy        
 

Tin khác