Nghiệm thu đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 25/5/2016, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam", Mã số: B2013-37-28NV, do Th.s Nguyễn Hữu Bằng làm chủ nhiệm

Mục tiêu:
     - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam đến năm 2020.
     - Đề xuất tiêu chí đánh giá hoạt động của đoàn thanh tra giáo dục theo quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.
Tính mới và sáng tạo
     - Xây dựng lý luận về hiệu quả thanh tra giáo dục và các yếu tốt ảnh hưởng tới hiệu quả thanh tra giáo dục.
     - Đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả thanh tra giáo dục.
     - Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của đoàn thanh tra.
Kết quả nghiên cứu:
     - Làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả thanh tra và hiệu quả thanh tra giáo dục.
     - Đánh giá thực trạng về tổ chức và hoạt động thanh tra  giáo dục giai đoạn 2010-2013.
     - Đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.
     - Đề xuất hướng xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của đoàn thanh tra 
     - Ứng dụng vào việc dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, các thông tư quy định về thanh tra giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục.
Khuyến nghị:
     - Đối với Bộ GD&ĐT: đề nghị Bộ GD&ĐT kiến nghị Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục. Sớm phê duyệt đề án đổi mới tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam, kí ban hành thông tư thay thế Quyết định 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Kiện toàn tổ chức và hoạt động thanh tra Bộ GD&ĐT.
     - Đối với Thanh tra Bộ GD&ĐT: Chủ định hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhân sự các phòng, bổ sung cơ sở vật chất thiết bị, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, thí điểm tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đoàn thanh tra theo các tiêu chí của đề tài đã đề xuất.
     - Đối với Sở GD&ĐT: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của thanh tra sở, bổ sung nhân sự và cơ sở vật chất thiết bị đầy đủ, đánh giá chất lượng và hiệu quả của đoàn thanh tra theo các tiêu chí của đề tài đã đề xuất.
     - Đối với các cơ sở giáo dục đại học: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ theo quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT.
 Nguyễn Thị Ngọc Thúy       
 

Tin khác