Nghiệm thu đề tài “Thiết kế kế hoạch chi tiết triển khai thử nghiệm chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 28/11/2016, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Thiết kế kế hoạch chi tiết triển khai thử nghiệm chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới”, mã số: B2014-37-04NV, do PGS.TS. Lê Vân Anh làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: Thiết kế kế hoạch chi tiết triển khai thử nghiệm chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới.

Kết quả nghiên cứu của đề tài:

1/ Về nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về kế hoạch thử nghiệm và quy trình đánh giá chương trình sách giáo khoa.
- Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế về thử nghiệm, quy trình đánh giá chương trình và sách giáo khoa.
- Kế hoạch chi tiết thử nghiệm chương trình và sách giáo khoa.
- Quy trình đánh giá chương trình và sách giáo khoa.

2/ Khuyến nghị

* Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

- Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cần sớm được hoàn thiện sau khi nhận được những ý kiến rộng rãi từ các chuyên gia, các nhà khoa học và toàn xã hội giúp các tác giả xây dựng chương trình môn học và biên soạn sách giáo khoa có căn cứ để thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Sau khi chương trình tổng thể giáo dục phổ thông được ban hành, sớm ban hành các chương trình các môn học để có đầy đủ những yêu cầu cần đạt mô tả khả năng lực để xác định được năng lực của học sinh ở từng môn học/lĩnh vực học sau khi kết thúc lớp/cấp học;
- Có chủ trương phân, cấp quản lí chương trình đủ rõ. Có mô hình quản lí giáo dục phù hợp với yêu cầu của chương trình;
- Có cơ chế khuyến khích các địa phương tham gia thử nghiệm.

* Đối với địa phương và cơ sở giáo dục: 

- Tham gia tổ thử nghiệm theo điều kiện và khả năng hiện có. Ủng hộ và tạo điều kiện cho các tác giả biên soạn chương trình và sách giáo khoa mới được thuận lợi trong quá trình thử nghiệm;
- Cùng ban chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, chỉ đạo một cách đồng bộ việc tổ chức thực hiện thử nghiệm chương trình và sách giáo khoa mới tại địa phương;
- Cùng tham gia giám sát hoạt động đánh giá, điều chỉnh hợp lý chương trình và sách giáo khoa mới.
Phạm Tuyết Nhung 
 

Tin khác