Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Viện: Xây dựng Chương trình bồi dưỡng nhằm cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục phổ thông, mã số V2016-07

27/01/2019 08:40 GMT+7
Ngày 25/1/2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Viện: Xây dựng Chương trình bồi dưỡng nhằm cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục phổ thông, mã số V2016-07 do ThS. Hồ Thanh Bình làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở lý luận, đề xuất chương trình bồi dưỡng nhằm cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục phổ thông.


 

Tính mới và sáng tạo của nhiệm vụ: Trong bối cảnh hiện nay, với vị trí công tác văn thư trong cơ sở giáo dục không có một biên chế vì vậy trong các cơ sở giáo dục phổ thông hầu như là viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư. Viên chức trong nhà trường phổ thông chủ yếu là các viên chức đã có vị trí công việc cụ thể được quy định theo chức năng cụ thể do vậy, khi kiêm nhiệm công tác văn thư các viên chức thiếu đi năng lực công việc cho vị trí văn thư vì vậy cần thiết phải có chương trình bồi dưỡng cụ thể cho các viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Một trong những điểm mới của đề tài là đề xuất được chương trình khung đào tạo cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Kết quả nghiên cứu:

Về lý luận: Xây dựng được cơ sở lý luận về chương trình bồi dưỡng nhằm cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Hệ thống hoá và làm phong phú thêm lý luận về chương trình, chương trình khung, khung chương trình, chương trình bồi dưỡng, chứng chỉ, kiêm nhiệm, làm rõ về vị trí, vai trò của viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong cơ sở giáo dục phổ thông; Làm rõ nội dung bồi dưỡng cho viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Về thực tiễn: Trên cơ sở phân tích lý luận về xây dựng chương trình bồi dưỡng nhằm cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong cơ sở giáo dục phổ thông bên cạnh việc nghiên cứu căn cứ đề xuất chương trình bồi dưỡng nhằm cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong cơ sở giáo dục phổ thông. Đề tài đã đề xuất chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư.

Kết luận và khuyến nghị của đề tài :

Kết luận:

Về mặt lý luận: Công tác văn thư là một lĩnh vực hoạt động không thể thiếu trong hoạt động quản lý của tất cả các cơ quan, tổ chức nhằm đảm bảo thông tin bằng văn bản phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, quản lý điều hành công việc, cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức. Với vai trò như vậy, công tác văn thư có ảnh hưởng trực tiếp tới việc giải quyết công việc hằng ngày, tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức. Công tác văn thư trong cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm các công việc về soạn thảo và ban hành văn bản, quản lý và giải quyết văn bản, quản lý và sử dụng con dấu.

Đề tài cũng làm sang tỏ một số khái niệm cơ bản như: Chứng chỉ, chương trình khung, khung chương trình, chương trình bồi dưỡng, viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư.

Về mặt thực tiễn: Trong thực tiễn hiện nay, tại các trường phổ thông công tác này chưa được chú trọng đúng mức, các giáo viên, chuyên viên làm công tác kiêm nhiệm văn thư còn yếu về nghiệp vụ.

Căn cứ vào cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, đề tài đã xây dựng  khung“Chương trình bồi dưỡng viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư lưu trữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông.” Nhằm bổ sung kiến thức và kỹ năng về chuyên ngành văn thư cho các giáo viên, viên chức kiêm nhiệm công việc này ở các trường phổ thông, làm tăng hiệu quả công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của các nhà trường.

Đề cương chi tiết môn học được đưa ra trong đó đã phân bổ cụ thể thời lượng kiến thức đi kèm với sự phân bổ thời gian cụ thể cho mỗi môn học được đưa ra trong khung chương trình.

Tuy nhiên, vì thời gian nghiên cứu và kinh phí có hạn, đề tài chỉ trình bày khái quát đề cương chi tiết các môn học được thiết kế trong chương trình bồi dưỡng nhằm cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Khuyến nghị

Đối với Bộ Giáo dục –Đào tạo: Cần ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ đối với giáo viên kiêm nhiệm công việc này ở các cơ sở giáo dục phổ thông

Đối với đội ngũ viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư: Cần chủ động đề xuất nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ để hoàn thành tốt công việc được giao.

 
Trịnh Cao Khải
Trung tâm Thông tin và Dự báo 

Tin khác