Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá chính sách cử tuyển giai đoạn 2006-2016 và đề xuất các chính sách và giải pháp thực hiện…”

29/07/2019 10:23 GMT+7
Ngày 25/07/2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá chính sách cử tuyển giai đoạn 2006 - 2016 và đề xuất các chính sách và giải pháp thực hiện chính sách cử tuyển trong giai đoạn tới”, Mã số: B2017-VKG-08, do TS. Hà Đức Đà làm chủ nhiệm.


Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài


Mục tiêu nghiên cứu
  
(1) Nghiên cứu làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn về đánh giá chính sách cử tuyển giai đoạn 2006-2016; 
(2) Đề xuất chính sách hoàn thiện và các giải pháp thực hiện chính sách liên quan đến cử tuyển trong giai đoạn tới.
  
Tính mới và sáng tạo
  
Tính mới và sáng tạo của nhiệm vụ nghiên cứu tập trung ở ba ở 3 điểm chính:
 
(1) Cơ sở lí luận và thực tiễn về đánh giá chính sách cử tuyển;
(2) Đề xuất chính sách hoàn thiện và các giải pháp thực hiện chính sách liên quan đến cử tuyển trong giai đoạn tới;
(3) Xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chính sách cử tuyển.
  
Kết quả nghiên cứu
  
Đề tài đã làm rõ nội hàm các khái niệm có liên quan như: Cử/ tuyển/cử tuyển, chính sách; Phân tích làm rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chính sách, xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chính sách cử tuyển làm cơ sở đề xuất các giải pháp.
  
Ngoài ra, báo cáo đưa ra một số khuyến nghị có giá trị:
 
- Đối với Đảng, Nhà nước và chính phủ: Tiếp tục thực hiện chính sách cử tuyển nhằm tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức tại chỗ, người DTTS đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. Tuy nhiên, cần hoàn thiện chính sách để nâng cao hiệu lực, hiệu quả và công bằng của chính sách; 
 
- Đối với các bộ, ngành có liên quan: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo chính sách cử tuyển được thực hiện theo đúng chủ trương của đảng và nhà nước về ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, người DTTS cho vùng DTTS và miền núi;
 
- Đối với UBND các tỉnh, thành phố: Cần thực hiện nghiêm túc chế độ cử tuyển để chính sách cử tuyển thực sự là chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, người DTTS cho vùng DTTS và miền núi, không phải là chính sách hỗ trợ tài chính đơn thuần;
 
- Đối với các cơ sở đào tạo: Cần đối mới và nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên hệ cử tuyển, coi đây là trách nhiệm và nghĩa vụ chính trị đối với sự phát triển nguồn nhân lực tạo chỗ, người DTTS cho vùng DTTS và miền núi;
 
- Đối với cơ quan truyền thông: Tăng cường công tác truyền thông về dân tộc và chính sách dân tộc để không chỉ cộng đồng các DTTS mà cả xã hội hiểu rõ về chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước không chỉ phát triển nguồn nhân lực người DTTS mà còn là phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi nói riêng, của cả nước nói chung.
 
Qua kết quả báo cáo: Hội đồng đánh giá cao ý tưởng nghiên cứu và những nỗ lực mà nhóm nghiên cứu đã thực hiện. Ghi nhận một số nội dung của báo cáo đã được cập nhật trong sửa đổi luật GD năm 2019 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019. 
 
Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc

 

Tin khác