Nghiệm thu đề tài "Đánh giá phẩm chất học sinh phổ thông"

09/04/2019 10:06 GMT+7
Ngày 05/04/2019, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Bộ "Đánh giá phẩm chất học sinh phổ thông", Mã số: B2016-VKG-04, do ThS. Trần Thị Hương Giang làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất quy trình, phương pháp, kỹ thuật và công cụ đánh giá một số phẩm chất của học sinh tiểu học.

Kết quả nghiên cứu:
- Đề tài nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý luận về đánh giá phẩm chất học sinh tiểu học và các vấn đề liên quan;
- Nghiên cứu và làm rõ bức tranh về thực trạng đánh giá phẩm chất học sinh tiểu học ở một số trường tiểu học ở Hà Nội và một số địa phương hiện nay;
- Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, nhóm nghiên cứu đã đề xuất quy trình, phương pháp, kỹ thuật và công cụ đánh giá một số phẩm chất của học sinh tiểu học.
 
Đề xuất kiến nghị: Để hoạt động đánh giá phẩm chất học sinh trong các trường tiểu học đạt được sự chính xác, khách quan và toàn diện, nhằm mục đích giúp các bên liên quan hiểu được ưu, nhược điểm của HS, có kế hoạch khắc phục, phát huy và điều chỉnh hành vi, thái độ và nhận thức của HS, cần phải có sự đổi mới triệt để về phương thức đánh giá. Cụ thể như sau:
 
- Nghiên cứu xây dựng và điều chỉnh hệ thống văn bản chỉ đạo đánh giá HS tiểu học nhằm đáp ứng chương trình phổ thông mới;
- Biên soạn các văn bản hướng dẫn cụ thể đánh giá phẩm chất HS tiểu học, tạo điều kiện thuận lợi cho GV hiểu và đánh giá một cách chính xác theo hệ thống văn bản chỉ đạo;
- Tiến hành nghiên cứu, xây dựng một hệ thống tiêu chí cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu phù hợp với từng giai đoạn trong giáo dục tiểu học để làm căn cứ cho GV đánh giá phẩm chất HS;
- Tổ chức biên soạn tài liệu, tập huấn cho GV và cán bộ quản lí về đánh giá phẩm chất HS;
- Tổ chức nghiên cứu sâu và thử nghiệm về tiêu chí và phương thức đánh giá phẩm chất HS;
- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống các công cụ đánh giá phẩm chất học sinh tiểu học;
- Tổ chức tập huấn cho GV, cán bộ quản lí về cách tiếp cận, phương thức đánh giá phẩm chất HS;
- Đầu tư thực nghiệm một số phương pháp và cách thức đánh giá tiên tiến đã được áp dụng ở một số quốc gia để có thể vận dụng trong quá trình theo dõi, thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động đánh giá phẩm chất học sinh tiểu học.
 
Phạm Tuyết Nhung
Trung tâm Thông tin và Dự báo

Tin khác