Nghiệm thu đề tài “Mô hình dạy học song ngữ cấp trung học ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục”

08/07/2020 14:23 GMT+7
Ngày 28/02/2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Bộ “Mô hình dạy học song ngữ cấp trung học ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục”, Mã số: B2017-VKG.01, do ThS. Đào Văn Toàn làm chủ nhiệm đề tài.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thực trạng dạy học song ngữ cấp trung học ở Việt Nam; Đề xuất được mô hình dạy học song ngữ cấp trung học trong bối cảnh đổi mới giáo dục ở Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu
 
- Cơ sở lí luận của việc phát triển mô hình dạy học song ngữ ở nhà trường phổ thông ở Việt Nam: trong đó làm rõ các khái niệm, thuật ngữ, mô hình dạy học song ngữ,; ….. vai trò và ý nghĩa của dạy học song ngữ, các yếu tố chủ chốt của mô hình dạy học song ngữ.
- Kinh nghiệm về phát triển mô hình dạy học song ngữ ở một số nước trong khu vực và trên thế giới.
- Thực trạng dạy học song ngữ, các mô hình dạy học đã và đang triển khai ở Việt Nam 
- Đề xuất mô hình dạy học song ngữ cấp trung học cho Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục và phân tích một số điều kiện. Khảo nghiệm và biên soạn minh họa một số chủ đề.
- Kiến nghị về triển khai mô hình dạy học song ngữ.
Đề xuất kiến nghị
 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các hướng dẫn chi tiết về việc triển khai dạy học song ngữ.
- Tổ chức biên soạn các chương trình và tài liệu dạy học các môn học bằng ngoại ngữ để hỗ trợ GV. Xây dựng hệ thống học liệu điện tử.
- Tạo hành lang pháp lý cho việc cấp chứng chỉ tốt nghiệp song ngữ hoặc chế độ thưởng điểm cho các học sinh có kết quả học tập các môn học bằng ngoại ngữ tốt.
- Có chính sách đãi ngộ, hỗ trợ giáo viên dạy song ngữ, chính sách khuyến khích giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ với nhiều kênh đa dạng (học tại các trung tâm ngoại ngữ hay các đại học, sử dụng chính các giáo viên ngoại ngữ của các trường đào tạo thường xuyên cho giáo viên các môn học....).
- Thiết lập hệ thống cố vấn chuyên môn, giáo viên cốt cán theo từng cụm ở địa phương, sinh hoạt định kỳ.

Trung tâm Thông tin và Dự báo