Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”

08/07/2020 14:18 GMT+7
Ngày 06/3/2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”, Mã số: B2017-VKG-07, do TS. Trịnh Thị Anh Hoa làm chủ nhiệm đề tài.

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở khoa học từ đó đề xuất các giải pháp sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kết quả nghiên cứu
 
- Cơ sở lí luận về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập: trong đó làm rõ các khái niệm, thuật ngữ về khoa học tổ chức và tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập, dịch vụ công…..; Cách tiếp cận sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.
- Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về tổ chức lại các đơn vị.
- Hệ thống tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Giải pháp sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đề xuất kiến nghị
 
Đối với Chính phủ:
 
- Chỉ đạo các Bộ, ngành sớm xây dựng, ban hành hệ thống quy định hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP để đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả;
- Sớm quy định thực hiện việc đấu thầu, đặt hàng để tạo sự công bằng, động lực phát triển đối với các đơn vị sự nghiệp;
- Đảm bảo nguồn lực phát triển một số lĩnh vực khó thực hiện xã hội hóa, Nhà nước cần giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư cho nghiên cứu khoa học, phát triển giáo dục nghề nghiệp.
 
Đối với các Bộ, ngành, cơ quan chủ quản:
 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo cần giao quyền tự chủ hơn cho các viện nghiên cứu để các Viện có thể chủ động hơn trong các vấn đề tổ chức, nhân sự, tài chính và các hoạt động khoa học công nghệ của Viện;
- Đề nghị Bộ, khi rà soát, sắp xếp các đơn vị nghiên cứu khoa học công lập của ngành, cần tập trung nguồn lực (con người và tài chính) cho viện nhằm đáp ứng chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý giáo dục và phát triển ngành;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm, bao gồm: Quy định tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành, chất lượng và kết quả hoạt động của các đơn vị được giao quyền tự chủ, thống nhất công tác quản lý thu-chi, tăng cường phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản… làm cơ sở cho các viện nghiên cứu thực hiện;
- Sớm ban hành theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP, đặc biệt là định mức kinh tế - kỹ thuật đối với từng lĩnh vực để sớm thực hiện đào tạo theo đơn đặt hàng và đầu thầu….
Trung tâm Thông tin và Dự báo