Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường (Năm 2021: Cấp Tiểu học lớp 1, lớp 2)”

16/12/2021 14:02 GMT+7
Sáng ngày 16/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường (Năm 2021: Cấp Tiểu học lớp 1, lớp 2”, mã số V2021.13TX, do ThS. Lê Anh Tuấn, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia làm chủ nhiệm.

 Toàn cảnh phiên làm việc của hội đồng nghiệm thu
  
Hội đồng nghiệm thu do GS.TS. Lê Anh Vinh - Viện trưởng làm chủ tịch và có sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ GD&ĐT. Kết quả của nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn cao, là căn cứ để Vụ Giáo dục Tiểu học xây dựng văn bản Hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường. Nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá xếp loại Đạt.
Thông tin nhiệm vụ
  
Mục đích nghiên cứu
  
Nghiên cứu thực trạng việc xây dựng và triển khai để đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường (Năm 2021: Cấp Tiểu học lớp 1, lớp 2).
  
Nội dung nghiên cứu
  
Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường.
Khảo sát thực trạng việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường.
Nghiên cứu đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường.
  
Kết quả nghiên cứu
  
Để nâng cao hiệu quả quản lí xây dựng và triển khai KHGDNT, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, nhóm nghiên cứu đã đề xuất năm nhóm giải pháp xây dựng và triển khai KHGDNT, đó là:
  
- Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí và giáo viên về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường;
- Nâng cao năng lực cho giáo viên về phát triển và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường;
- Tăng cường giám sát, đánh giá trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường;
- Huy động nguồn nhân lực trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường;
- Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng việc triển khai kế hoạch dạy học.
  
Khuyến nghị
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo: cần xây dựng công văn Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và triển khai tập huấn giáo viên sao cho ngày càng hiệu quả.
  
Các cấp quản lí Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học ở toàn quốc: cần chỉ đạo và áp dụng trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường ở cấp tiểu học.
  
Các chuyên gia: phát triển các hướng nghiên cứu mới phù hợp với định hướng về phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết 29.
  
Các cơ sở giáo dục, các trường đại học sư phạm đào tạo chuyên ngành: có thể sử dụng các kết quả nghiên cứu trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, học viên cao học hay nghiên cứu sinh.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam 
 

Tin khác