Nghiệm thu NVTX TCN “Nghiên cứu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các trường bán trú cấp tiểu học và trung học cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi”

14/12/2021 16:46 GMT+7
Chiều ngày 14/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các trường bán trú cấp tiểu học và trung học cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi”, mã số V2021.04TX, do ThS. Trương Khắc Chu, Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Phó Viện trưởng làm chủ tịch, với sự tham gia của bà Lý Thanh Loan, Vụ Giáo dục Dân tộc - Bộ GD&ĐT là đơn vị đặt hàng. Nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá đạt loại Đạt.
 
Thông tin nhiệm vụ
  
Mục đích nghiên cứu
  
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực trạng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2000 và việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 (năm học 2020 - 2021) tại các trường bán trú cấp tiểu học và trung học cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi; đề xuất hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với đặc thù trường bán trú cấp tiểu học và trung học cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong những năm học tiếp theo
 
Nội dung nghiên cứu
 
- Định hướng chung về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường bán trú tiểu học và trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số, miền núi.
- Nội dung hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trường bán trú tiểu học và trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số, miền núi.
  
Kết quả nghiên cứu
  
Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cho các trường bán trú tiểu học và trung học cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi đã hướng dẫn một cách khái quát những vấn đề nhằm đảm bảo thực hiện nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới và chỉ rõ những nội dung giáo dục mang tính đặc thù vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Những nội dung chính của tài liệu hướng dẫn gồm:
  
- Tư tưởng chủ đạo và quan điểm phát triển Chương trình giáo dục phổ thông mới ở trường bán trú tiểu học và trung học cơ sở;
- Mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh trường bán trú tiểu học và trung học cơ sở trong chương trình Giáo dục phổ thông mới;
- Kế hoạch và nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông mới ở trường bán trú tiểu học và trung học cơ sở;
- Phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình giáo dục môn học ở trường bán trú tiểu học và trung học cơ sở;
- Đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn học ở trường bán trú tiểu học và trung học cơ sở;
- Các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới ở trường bán trú tiểu học và trung học cơ sở.
  
Khuyến nghị
  
Đối với Bộ GD&ĐT: Cần bổ sung những vấn đề về giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi vào nội dung 9 modul tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý;
  
Đối với địa phương: hướng dẫn cụ thể việc xây dựng kế hoạch giáo dục đặc thù vùng dân tộc thiểu số, miền núi đối với các cơ sở giáo dục phổ thông nói chung, trường bán trú nói riêng.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam