Nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục thường xuyên

16/12/2021 13:43 GMT+7
Sáng ngày 16/12/2021, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu hai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục thường xuyên. Hội đồng đánh giá do Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh làm chủ tịch, trong thành phần hội đồng có đại diện của Vụ Giáo dục thường xuyên.

  
Nhiệm vụ “Lồng ghép giới và giáo dục sức khỏe sinh sản trong các cơ sử giáo dục thường xuyên” do TS. Nguyễn Thì Hài làm chủ nhiệm. Mục đích của đề tài là xây dựng tài liệu hướng dẫn Lồng ghép giáo dục giới và giáo dục sức khỏe sinh sản trong các cơ sở giáo dục thường xuyên. Tài liệu gồm ba phần, nội dung trình bày một số vấn đề chung về lồng ghép giới và sức khỏe sinh sản vào hoạt động giáo dục ở các cơ sở giáo dục thường xuyên được trình bày ở phần một. Phần 2 là hướng dẫn thực hiện lồng ghép giáo dục về giới và sức khỏe sinh sản vào hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên. Phần 3 là năm minh họa một số chuyên đề hướng dẫn lồng ghép giáo dục về giới và sức khỏe sinh sản vào hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên.
  
  
Nhiệm vụ thứ hai “nghiên cứu khung pháp lí cho hệ thống học tập suốt đời ở Việt Nam nhằm thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập” do TS. Nguyễn Minh Tuấn làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung phân tích, đánh giá các văn bản pháp lí, chính sách liên quan đến học tâp suốt đời, từ đó đề xuất hoàn thiện khung pháp lí thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. Nghiên cứu đã làm rõ một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến vấn đề nghiên cứu như: khái niệm về chính sách, phân loại chính sách, khung pháp lý, học tập suốt đời và hệ thống học tập suốt đời, xã hội học tập,... Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng làm rõ khung chính sách/quy định và quy trình phát triển.
  
Các thành viên hội đồng đánh giá các nhiệm vụ của đơn vị ở mức đạt chất lượng.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác