Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022

25/05/2022 19:52 GMT+7
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện

 

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ GD&ĐT về việc "Phê duyêt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng của Bộ GD&ĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2022"; Thực hiện nội dung công văn số 2137/BGDĐT-KHCNMT ngày 23/5/2022 của Bộ GD&ĐT về việc "Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022", Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo đến các đơn vị/cá nhân tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022 như sau:

1.     Điều kiện tham gia tuyển chọn:

Là các cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ ban hành theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

2.     Hồ sơ tham gia tuyển chọn: Bao gồm:

2.1.         Thuyết minh đề tài (mẫu 6, phụ lục I, Thông tư 11;

2.2.         Bảng dự toán chi tiết các khoản chi (excel) (hướng dẫn về dự toán kinh phí theo Công văn 2137/BGDĐT-KHCNMT ngày 23/5/2022 gửi kèm);

2.3.         Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ (mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư 11);

2.4.         Bản cam kết hỗ trợ kinh phí từ nguồn khác thực hiện đề tài (nếu có);

2.5.         Bản xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng chuyển giao kết quả thực hiện đề tài.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn gửi về Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo & Hợp tác Quốc tế: 08 bộ (01 bản gốc, 07 bản phô tô)  trước 17h00 ngày 30/5/2022 (thứ 2). Từ ngày 31/5 – 3/6/2022 Viện tổ chức các Hội đồng Tư vấn tuyển chọn thuyết minh.

Ngày 5/6/2022: Chủ nhiệm gửi hồ sơ đề tài (đã bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng) được đóng thành 08 quyển đóng dấu đỏ (01 quyển gốc, 07 bản phô tô) về Phòng QLKH, ĐT&HTQT;

 
 Tài liệu đính kèm:

Tin khác