Nghiệm thu Nhiệm vụ môi trường cấp Bộ "Xây dựng mô hình truyền thông giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị"

09/11/2022 15:41 GMT+7
Ngày 09/11/2022, tại Phòng họp E, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ môi trường cấp Bộ "Xây dựng mô hình truyền thông giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị", mã số B2021-VKG-02MT, do TS. Lê Thị Quỳnh Nga làm chủ nhiệm.


Ông Nguyễn Đức Minh chủ trì buổi nghiệm thu nhiệm vụ
 
Tham dự buổi nghiệm thu có sự chủ trì của ông Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch hội đồng, các thành viên hội đồng, đại diện lãnh đạo Trung tâm Tâm lý học và Giáo dục học, đại diện các phòng chức năng thuộc Viện.
 
Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ là đề xuất mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị nhằm nâng cao năng lực bảo vệ môi trường cho học sinh.
 
 
TS. Lê Thị Quỳnh Nga trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ
  
Đại diện nhóm nghiên cứu, TS. Lê Thị Quỳnh Nga trình bày kết quả thực hiện của nhiệm vụ. Về cơ sở lý luận, nhiệm vụ đề cập đến các khai niệm liên quan đến giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị, mô hình và việc xây dựng mô hình truyền thông giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn.
 
Bên cạnh đó, nhiệm vụ cũng đã xây dựng bộ tiêu chí và bộ công cụ đánh giá mô hình truyền thoogn giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn tại địa phương cho học sinh tủng học. Từ đó, nhóm nghiên cứu tiến hành tìm hiểu thực trạng truyền thông giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn hco học sinh trinh học khu vực đô thị. Kết hợp cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, nhiệm vụ đề xuất mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị, đồng thời, nhiệm vụ đã biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình này tại địa phương.
 
Các thành viên hội đồng đánh giá cao tinh thần làm việc và sản phẩm đạt được của nhiệm vụ trong bối cảnh giãn cách xã hội. Tuy nhiên, để hoàn thiện báo cáo tổng kết, hội đồng yêu cầu các thành viên nhiệm vụ cần làm rõ hơn một số nội dung như hướng dẫn chi tiết hơn các bước trong quy trình xây dựng tài liệu, hướng dẫn chi tiết hơn việc sử dụng bộ công cụ đánh giá.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác