Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng khung đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới”

18/11/2022 11:37 GMT+7
Ngày 17/11/2022, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề KH&CN cấp Bộ “Xây dựng khung đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới”, mã số B2019-VKG-01, do ThS. Dương Thị Thu Hương làm chủ nhiệm.


Hội đồng nghiệm thu đề tài
 
Buổi nghiệm thu diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS. Trần Huy Hoàng - Chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng theo quyết định, đại biểu của các phòng chức năng và các thành viên của nhóm nghiên cứu.
 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: đề xuất khung đánh giá phẩm chất và khung đánh giá năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho đối tượng giáo viên; biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng khung đánh giá phẩm chất và khung đánh giá năng lực học sinh phổ thông trung học dành cho đối tượng giáo viên.
 
Về cơ sở lý luận, đề tài đề cập các khái niệm cơ bản liên quan năng lực, phẩm chất, đánh giá, khung đánh giá. Đồng thời, đề tài cũng trình bày quan điểm phát triển trong dạy học và đánh giá, quan điểm về đánh giá sự tiến bộ của học sinh, lý thuyết về cấu trúc và đặc trưng của khung đánh giá năng lực chung và phẩm chất của học sinh trên lớp học, quy trình xây dựng khung đánh giá năng lực chung và phẩm chất của học sinh trên lớp.
 
Về cơ sở thực tiễn, đề tài phân tích thực trạng nhận thức và nhu cầu xây dựng khung đánh giá năng lực và khung đánh giá phẩm chất của học sinh trên lớp với các khách thể khảo sát là cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.
 
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất khung đánh giá năng lực chung của học sinh và quy trình tích hợp đánh giá năng lực chung vào tiến trình dạy học, khung đánh giá phẩm chất của học sinh và quy trình tích hợp đánh giá phẩm chất vào tiến trình dạy học. Ngoài ra, đề tài cũng nhấn mạnh đến các yếu tố đảm bảo để thực hiện khung đánh giá năng lực và khung đánh giá phẩm chất của học sinh, gồm: hoàn thiện cơ sở cho việc đánh giá, văn hoá nhà trường, xây dựng chương trình nhà trường, phát triển đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu các công cụ hỗ trợ đánh giá.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác