Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục”

18/11/2022 11:36 GMT+7
Ngày 17/11/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề KH&CN cấp Bộ “Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục”, mã số B2019-VKG-02, do TS. Nguyễn Thế Thắng làm chủ nhiệm.


Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu
 
Buổi nghiệm thu diễn ra với sự chủ trì của GS.TS. Phan Văn Kha - Chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng theo quyết định, đại biểu của các phòng chức năng và các thành viên của nhóm nghiên cứu.
 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: đề xuất và thử nghiệm mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận dịch vụ giáo dục.
 
Về cơ sở lý luận, đề tài đề cập các khái niệm cơ bản liên quan như dịch vụ và dịch vụ công, quản trị và một số khái niệm gần nghĩa với quản trị nhà trường, mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông, Đồng thời đề tài cũng trình bày kinh nghiệm quốc tế về quản trị cơ sở giáo dục phổ thông.
 
Về cơ sở thực tiễn, đề tài phân tích thực trạng nhận thức về quản trị, cơ cấu mô hình cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục, cơ chế thực hiện quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục, đánh giá thực hiện công việc ở cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục. Ngoài ra, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu điển hình đối với một trường trung học phổ thông.
 
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục: cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường và cơ chế vận hành.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam


Tin khác