Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 04)

10/01/2023 14:45 GMT+7
Sáng ngày 10/01/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 04).


Hội đồng kiểm tra tiến độ đề tài 
 
Đề tài thứ nhất “Xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng giáo dục mầm non địa phương theo mục tiêu phát triển bền vững SGD4 của Liên Hợp Quốc”, mã số B2022-VKG-09, do ThS. Nguyễn Thị Trang, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non học làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài: Xây dựng được bộ công cụ đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục mầm non dựa trên các mục tiêu phát triển bền vững SDG4 của Liên Hợp Quốc tại các địa phương; từ đó, khuyến nghị các địa phương sử dụng bộ công cụ tự đánh giá chất lượng giáo dục mầm non phù hợp với bối cảnh mỗi địa phương.
 
Đề tài thứ hai “Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn cơ sở vật chất nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập”, mã số B2022-VKG-19, do TS. Lê Thị Luận, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ em và yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với loại hình cơ sở giáo dục mầm non ở các địa phương.
 
Đề tài thứ ba “Giải pháp nâng cao chất lượng học tập tại nơi làm việc nhằm xây dựng Đơn vị học tập, góp phần thực hiện Đề án xây dựng Xã hội học tập 2021 - 2030”, mã số B2022-VKG-13 do TS. Nguyễn Thị Hài, Ban Nghiên cứu Giáo dục Thường xuyên làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài: Đề xuất được các giải pháp nâng cao chất lượng học tập tại nơi làm việc nhằm xây dựng các Đơn vị học tập góp phần thực hiện Đề án xây dựng Xã hội học tập ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.
 
Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực của các chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu trong thời gian qua và lưu ý các đề tài cần đảm bảo đúng tiến độ nghiên cứu theo Thuyết minh đã được phê duyệt.
 
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác