Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 02)

12/01/2023 09:04 GMT+7
Sáng ngày 11/01/2023, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 02).

Hội đồng kiểm tra tiến độ đề tài
  
Đề tài thứ nhất “Định hướng chiến lược phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2021 - 2030”, mã số B2022-VKG-17, do TS. Lê Đông Phương làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài: Đánh giá thực trạng phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học và các định hướng chiến lược phát triển hệ thống các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học của một số nước trên thế giới; Đánh giá thực trạng phát triển và các định hướng chiến lược của hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Đề xuất định hướng và nội dung chiến lược phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mới.
  
Đề tài thứ hai “Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về tổ chức, hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật”, mã số B2022-VKG-18 do TS. Nguyễn Văn Hưng, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài: Xây dựng được luận cứ khoa học về tổ chức và hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật.
  
Đề tài thứ ba “Giải pháp nâng cao chất lượng học tập tại nơi làm việc nhằm xây dựng Đơn vị học tập, góp phần thực hiện Đề án xây dựng Xã hội học tập 2021 - 2030”, mã số B2022-VKG-13 do ThS. Hoàng Phương Hạnh làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình và giải pháp phát triển cộng đồng học tập chuyên môn của giáo viên cấp tiểu học ở Việt Nam trong bối cảnh thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
  
Đề tài thứ tư “Nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục tiểu học dành cho học sinh khuyết tật nhìn học hòa nhập dựa trên chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số B2022-VKG-14 do ThS. Trần Thu Giang làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài: Phát triển chương trình giáo dục tiểu học dành cho học sinh khuyết tật nhìn học hòa nhập dựa trên chương trình giáo dục phổ thông nhằm tạo cơ hội học tập bình đẳng và nâng cao chất lượng giáo dục và hòa nhập xã hội của học sinh khuyết tật nhìn.
  
Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực của các chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu trong thời gian qua và lưu ý các đề tài cần đảm bảo đúng tiến độ nghiên cứu theo Thuyết minh đã được phê duyệt. 
  
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam