Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Giải pháp nâng cao năng lực quản lí chương trình giáo dục của các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”

20/05/2018 15:49 GMT+7
Ngày 17/5/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Giải pháp nâng cao năng lực quản lí chương trình giáo dục của các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”, mã số: B2016-VKG-02 do TS. Dương Quang Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Phổ thông – Viện KHGDVN, làm chủ nhiệm.

 

Description: IMG_4967.jpg

TS. Dương Quang Ngọc - chủ nhiệm đề tài

Tham dự buổi nghiệm thu, ngoài nhóm thực hiện đề tài, còn có các thành viên trong Hội đồng bao gồm:

1.    PGS.TS. Lê Anh Vinh – Viện KHGDVN – Chủ tịch

2.    TS. Tạ Ngọc Trí – Vụ GD Tiểu học, Bộ GD&ĐT - Ủy viên, phản biện 1

3.    TS. Lương Việt Thái – Viện KHGDVN – Ủy viên, phản biện 2

4.    PGS.TS. Trần Kiều– Viện KHGDVN – Ủy viên HĐ

5.    PGS.TS. Phan Văn Nhân – Viện KHGDVN – Ủy viên HĐ

6.    PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương – Viện KHGDVN – Ủy viên HĐ

7.    ThS. Nguyễn Hương Lan – Viện KHGDVN – Ủy viên HĐ, Thư kí

Cùng đại diện các phòng ban và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến đề tài.

Description: IMG_4962.jpg

Hội đồng nghiệm thu đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực quản lí chương trình giáo dục của các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”

Đề tài được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2018. Trong quá trình thực hiện, đề tài đã nghiên cứu và đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

- Đề tài đã hệ thống khung lí thuyết về năng lực, về quản lí; và đề xuất khung lí thuyết về năng lực quản lí kế hoạch giáo dục nhà trường (KHGDNT). Trong đó đã đề xuất quy trình quản lí KHGDNT, đề xuất các thành tố năng lực quản lí KHGDNT của cán bộ quản lí (CBQL) với 25 chỉ số và năng lực quản lí KHGDNT của giáo viên với 26 chỉ số. Đồng thời cũng đã đề xuất các tiêu chí đánh giá kèm theo các chỉ số của năng lực quản lí KHGDNT.

- Đề tài đã triển khai nghiên cứu thực trạng năng lực quản lí KHGDNT của CBQL, giáo viên tại 6 trường THCS thuộc 3 tỉnh/thành phố. Kết quả nghiên cứu cho thấy các CBQL, giáo viên cũng đã thể hiện được những chỉ số cơ bản của năng lực quản lí KHGDNT. Tuy nhiên, CBQL, giáo viên còn chưa nhận thức rõ và vận dụng đầy đủ các thành tố năng lực trong quá trình quản lí KHGDNT.

- Trên cơ sở yêu cầu đổi mới, căn cứ tình hình thực tiễn, đề tài cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lí KHGDNT cho CBQL, để thực hiện KHGDNT có hiệu quả.

Các kết quả trên được thể hiện qua các sản phẩm của đề tài bao gồm: Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài; 03 bài báo khoa học; Hệ thống năng lực quản lí thực hiện chương trình GDPT mới; Bộ tiêu chí và công cụ nhằm đánh giá các năng lực phát triển và quản lí thực hiện chương trình giáo dục nhà trường theo định hướng phân cấp của nhà trường; Hệ thống các giải pháp nâng cao năng lực phát triển và quản lí thực hiện chương trình giáo dục nhà trường theo định hướng phân cấp của nhà trường.

Kết luận buổi nghiệm thu, Hội đồng thống nhất đánh giá đề tài nêu trên “Đạt” và cũng đã góp ý một số điểm cần hoàn thiện để đề tài mang tính thực tiễn cao hơn.