Tổng luận "Nhưng thách thức đối với lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay - Kinh nghiệm của Vương quốc Anh" (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Người thực hiện: TS. Vương Thanh Hương

Lãnh đạo một cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) trong bối cảnh hiện nay có vai trò rất phức tạp và đang phải đương đầu với nhiều khó khăn. Người lãnh đạo ở các cơ sở giáo dục khác nhau chịu những thách thức khác nhau và không có cuốn sách cụ thể nào hướng dẫn cho sự thành công. Tổng luận này tổng quan những những thách thức chính đặt ra đối với người lãnh đạo các cơ sở GDĐH trong bối cảnh hiện nay và những gợi ý dành cho người lãnh đạo hiệu quả để giải quyết được phần nào những thách thức. Một trong những chiến lược lãnh đạo chủ chốt được các nhà nghiên cứu Vương quốc Anh đưa ra cho các nhà lãnh đạo các cơ sở GDĐH là cần chú trọng đến đánh giá ảnh hưởng. Điều này giúp cho các cơ sở GDĐH không những đo đạc được ảnh hưởng của đơn vị mình mà quan trọng hơn là những ảnh hưởng của đơn vị mình được những người khác biết đến và ghi nhận.

Để tham khảo chi tiết tài liệu, xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn