Sản phẩm Thông tin

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 13)

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 13)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Bản đồ toàn cảnh

 Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 12)

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 12)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Bản đồ toàn cảnh

 Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 11)

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 11)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Bản đồ toàn cảnh

 Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 10)

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 10)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Bản đồ toàn cảnh

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 9)

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 9)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Bản đồ toàn cảnh

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 8)

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 8)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Bản đồ toàn cảnh

 Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 7)

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 7)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Bản đồ toàn cảnh

 Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 6)

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 6)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Bản đồ toàn cảnh

 Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 5)

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 5)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Bản đồ toàn cảnh

 Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 4)

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 4)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Bản đồ toàn cảnh

 Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 3)

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 3)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Bản đồ toàn cảnh

 Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 2)

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 2)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Bản đồ toàn cảnh

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 1)

Thông tin giáo dục quốc tế số 7 (lưu hành nội bộ) (phần 1)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Bản đồ toàn cảnh

Thông tin giáo dục quốc tế số 6 (Lưu hành nội bộ) (phần 5)

Thông tin giáo dục quốc tế số 6 (Lưu hành nội bộ) (phần 5)

Chủ đề: Lãnh đạo trường học nhằm cải thiện hệ thống quản lý giáo dục Phần Lan

 Thông tin giáo dục quốc tế số 6 (Lưu hành nội bộ) (phần 4)

Thông tin giáo dục quốc tế số 6 (Lưu hành nội bộ) (phần 4)

Chủ đề: Lãnh đạo trường học nhằm cải thiện hệ thống quản lý giáo dục Phần Lan