Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Quy trình thiết kế dạy học trực tuyến

Quy trình thiết kế dạy học trực tuyến

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Đây là cơ sở giúp nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người học, tạo điều kiện để người học được học ở mọi nơi, mọi lúc. Liên quan đến hoạt động tổ chức dạy học, kết quả nghiên cứu của Phan Thị Bích Lợi (2021) trình bày về quy trình thiết kế dạy học trực tuyến cho khóa học trực tuyến hoàn toàn cũng như khóa học kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến (hay còn gọi là Blended learning).

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đánh giá quá trình dạy học kết hợp

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đánh giá quá trình dạy học kết hợp

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin giúp người học có thể học tập mọi lúc mọi nơi thông qua internet cũng như các ứng dụng trên nền tảng internet. Việc kết hợp hình thức học tập trực tuyến và hình thức học tập truyền thống đã tạo ra hình thức học tập mới, học tập kết hợp. Theo kết quả nghiên cứu của Lê Thái Hưng và Nguyễn Thái Hà [1], các tác giả đề cập đến một số nội dung liên quan đến dạy học kết hợp, nổi bật là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá quá trình dạy học kết hợp.

Đề xuất các nhóm kỹ năng chuyển đổi cho giáo dục phổ thông Việt Nam

Đề xuất các nhóm kỹ năng chuyển đổi cho giáo dục phổ thông Việt Nam

Trong bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng, các quốc gia trên thế giới luôn đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ cao, đồng thời phải có khả năng thích ứng với sự thay đổi ngày càng phức tạp của xã hội. Ở Việt Nam, vấn đề này được đề cập trong Nghị quyết số 29-NQ/TW [1] với quan điểm chuyển đổi quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Dựa vào tổng quan kinh nghiệm quốc tế về lựa chọn kỹ năng chuyển đổi và định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nguyễn Tuyết Nga và cộng sự [2] đã đề xuất các nhóm kỹ năng chuyển đổi cho giáo dục phổ thông Việt Nam.

Đề xuất mô hình phòng học bộ môn trường trung học phổ thông đáp ứng Chương trình phổ thông 2018

Đề xuất mô hình phòng học bộ môn trường trung học phổ thông đáp ứng Chương trình phổ thông 2018

Chương trình giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018 với nhiều đổi mới về mục tiêu, kế hoạch, phương pháp giáo dục… Những sự thay đổi tích cực này đòi hỏi sự thay đổi của cơ sở vật chất nói chung và thiết bị dạy học nói riêng. Nghiên cứu của Hà Văn Quỳnh và cộng sự (2021) đề xuất mô hình phòng học bộ môn ở trường trung học phổ thông phù hợp các yêu cầu đổi mới của Chương trình phổ thông 2018.

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số đặc biệt tháng 05/2021

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số đặc biệt tháng 05/2021

Số đặc biệt giáo dục đại học - Tháng 05/2021 - Chủ đề: “Phát triển năng lực cho sinh viên đại học Việt Nam”

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 41, tháng 05 năm 2021

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 41, tháng 05 năm 2021

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 41, tháng 05 năm 2021

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 40, tháng 04 năm 2021

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 40, tháng 04 năm 2021

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 40, tháng 04 năm 2021