Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài “Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nông thông trong thời kì chuyển đổi cơ cấu kinh tế”

Nghiệm thu đề tài “Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nông thông trong thời kì chuyển đổi cơ cấu kinh tế”

Ngày 24/8/2013, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Bộ “Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nông thông trong thời kì chuyển đổi cơ cấu kinh tế”, mã số: B2011-37-03, do TS.Trần Thị Thái Hà làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Đổi mới quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong quá trình hội nhập quốc tế”

Nghiệm thu đề tài “Đổi mới quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong quá trình hội nhập quốc tế”

Ngày 23/8/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Đổi mới quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong quá trình hội nhập quốc tế”. Mã số: B2010-37- 88CT, do TS. Trần Thị Ngọc Trâm làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài: “Đổi mới quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế”

Nghiệm thu đề tài: “Đổi mới quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế”

Ngày 20/8/2013, Hội đồng khoa học cấp Bộ do GS.TS. Nguyễn Lộc làm chủ tịch, đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Đổi mới quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế”, Mã số: B2010-37-90CT , do PGS.TS. Trần Trung – Hiệu trưởng trường Đại học SPKT Hưng Yên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu một số mô hình Phong cách học tập (Learning Styles) và khả năng ứng dụng vào giáo dục trung học phổ thông”,

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu một số mô hình Phong cách học tập (Learning Styles) và khả năng ứng dụng vào giáo dục trung học phổ thông”,

Ngày 19/08/2013, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu một số mô hình Phong cách học tập (Learning Styles) và khả năng ứng dụng vào giáo dục trung học phổ thông”, mã số: V2012-15, do ThS. Hồ Thị Hồng Vân làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Đổi mới quản lý trường phổ thông Việt Nam theo định hướng hiệu quả trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục”

Nghiệm thu đề tài “Đổi mới quản lý trường phổ thông Việt Nam theo định hướng hiệu quả trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục”

Ngày 15/08/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Đổi mới quản lý trường phổ thông Việt Nam theo định hướng hiệu quả trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục” mã số: B2010-37-85CT, do PGS.TS. Nguyễn Tiến Hùng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lí thuyết đa trí tuệ (đa trí thông minh) (multiple intelligences) và khả năng ứng dụng vào giáo dục tiểu học”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lí thuyết đa trí tuệ (đa trí thông minh) (multiple intelligences) và khả năng ứng dụng vào giáo dục tiểu học”

Ngày 19/08/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu lí thuyết đa trí tuệ (đa trí thông minh) (multiple intelligences) và khả năng ứng dụng vào giáo dục tiểu học”, mã số: V2012 - 16, do ThS. Võ Thanh Hà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Giải pháp phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Giải pháp phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam”

Ngày 07/08/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Giải pháp phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam”, mã số: B2010 - 37 - 89CT, do PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan làm chủ nhiệm.

 Nghiệm thu nhiệm vụ  KHCN  cấp Bộ " Triết lý giáo dục Việt Nam"

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Bộ " Triết lý giáo dục Việt Nam"

Ngày 16/7/2013, Viện KHGD VN đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Bộ "Triết lý giáo dục Việt Nam", Mã số: B2011–37–05NV, do GS.TSKH. Phạm Minh Hạc làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Sự tham gia vào quá trình đào tạo nhân lực của người sử dụng lao động: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Sự tham gia vào quá trình đào tạo nhân lực của người sử dụng lao động: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam”

Ngày 05/07/2013, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Viện “Sự tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực của người sử dụng lao đông: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam”, mã số: V2012-23, do ThS. Phạm Văn Nam làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Giải pháp ngăn ngừa các hành vi bạo lực trong học sinh trung học phổ thông”

Nghiệm thu đề tài “Giải pháp ngăn ngừa các hành vi bạo lực trong học sinh trung học phổ thông”

Ngày 09/04/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giải pháp ngăn ngừa các hành vi bạo lực trong học sinh trung học phổ thông”, mã số: 2011-37-03NV, do PGS. TS. Lê Vân Anh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng chương trình khung quốc gia”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng chương trình khung quốc gia”

Ngày 04/04/2013, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng chương trình khung quốc gia”, mã số: V2012-26, do ThS. Lê Văn Hồng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Một số giải pháp tổ chức dạy học hai buổi trên ngày ở cấp tiểu học phù hợp với đối tượng học sinh các vùng miền”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Một số giải pháp tổ chức dạy học hai buổi trên ngày ở cấp tiểu học phù hợp với đối tượng học sinh các vùng miền”

Ngày 29 tháng 03 năm 2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Một số giải pháp tổ chức dạy học hai buổi trên ngày ở cấp tiểu học phù hợp với đối tượng học sinh các vùng miền”, mã số: B2007-37-48, do TS. Phạm Ngọc Định làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ “Giải pháp nâng cao chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và bổ nhiệm chức danh GS, PGS ở Việt Nam, theo hướng hội nhập quốc tế”

Nghiệm thu nhiệm vụ “Giải pháp nâng cao chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và bổ nhiệm chức danh GS, PGS ở Việt Nam, theo hướng hội nhập quốc tế”

Ngày 28/3/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ở Việt Nam, theo hướng hội nhập quốc tế”. Mã số: B2010-37- 25NV, do GS.TSKH Trần Văn Nhung làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Các giải pháp nâng cao năng lực giáo dục cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông”

Nghiệm thu đề tài “Các giải pháp nâng cao năng lực giáo dục cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông”

Ngày 27/3/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Các giải pháp nâng cao năng lực giáo dục cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông”. Mã số: B2010-37- 79TĐ, do PGS.TS Nguyễn Dục Quang làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ tranh chủ đề và tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ tranh chủ đề và tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường”

Ngày 19/3/2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ tranh chủ đề và tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường”, Mã số: B2011 – 03MT, do Ths. Nguyễn Thị Cẩm Bích làm chủ nhiệm.