Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài “Một số biện pháp tổ chức hoạt động vận động theo nhạc cho trẻ 24-36 tháng tuổi trong giờ chơi-tập có chủ định ở một số trường mầm non”

Nghiệm thu đề tài “Một số biện pháp tổ chức hoạt động vận động theo nhạc cho trẻ 24-36 tháng tuổi trong giờ chơi-tập có chủ định ở một số trường mầm non”

Ngày 9/9/2014, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Một số biện pháp tổ chức hoạt động vận động theo nhạc cho trẻ 24-36 tháng tuổi trong giờ chơi-tập có chủ định ở một số trường mầm non”, mã số: V2013-10, do ThS. Nguyễn Thị Trang làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Phương án phối hợp dạy hai chương trình Việt Nam và Quốc tế dựa trên Chuẩn Kiến thức- Kỹ năng Chương trình Giáo dục Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Phương án phối hợp dạy hai chương trình Việt Nam và Quốc tế dựa trên Chuẩn Kiến thức- Kỹ năng Chương trình Giáo dục Việt Nam”

Ngày 29/07/2014, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ “Phương án phối hợp dạy hai chương trình Việt Nam và Quốc tế dựa trên Chuẩn Kiến thức- Kỹ năng Chương trình Giáo dục Việt Nam”, theo Hợp đồng số 68/2012/HĐTV-IDJE, do GS.TS. Nguyễn Lộc làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam"

Ngày 12/9/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam" Mã số: B2012-37-07NV, do GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non”

Nghiệm thu đề tài “Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non”

Ngày 11/9/2014, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non”, mã số: V2013-09, do Th.S Chu Thị Hồng Nhung làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng lí thuyết đa trí tuệ (Đa trí thông minh) vào việc thiết kế một số mẫu dạy học môn Tiếng Việt, Văn, Toán lớp 3 Công nghệ giáo dục”

Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng lí thuyết đa trí tuệ (Đa trí thông minh) vào việc thiết kế một số mẫu dạy học môn Tiếng Việt, Văn, Toán lớp 3 Công nghệ giáo dục”

Ngày 11/09/2014, Hội đồng nghiệm thu do GS.TS. Phan Văn Kha làm Chủ tịch đã nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ “Ứng dụng lí thuyết đa trí tuệ (Đa trí thông minh) vào việc thiết kế một số mẫu dạy học môn Tiếng Việt, Văn, Toán lớp 3 Công nghệ giáo dục”, do ThS. Bùi Thanh Thủy làm chủ nhiệm. Mã số: V2013-07.

Nghiệm thu đề tài “Phương án thực hiện quan điểm tích hợp trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam giai đoạn sau năm 2015”

Nghiệm thu đề tài “Phương án thực hiện quan điểm tích hợp trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam giai đoạn sau năm 2015”

Ngày 18/08/2014, Viện KHGD VN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Phương án thực hiện quan điểm tích hợp trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam giai đoạn sau năm 2015”, mã số: B2013 – 37 - 07NV, do TS. Nguyễn Anh Dũng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nguyên tắc và phương pháp xác định các lĩnh vực học tập/ mạch kiến thức/ chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau năm 2015"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nguyên tắc và phương pháp xác định các lĩnh vực học tập/ mạch kiến thức/ chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau năm 2015"

Ngày 16/6/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nguyên tắc và phương pháp xác định các lĩnh vực học tập/ mạch kiến thức/ chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau năm 2015" Mã số: V2012-02NV, do PGS.TS. Phạm Đức Quang làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học tự nhiên trong trường phổ thông"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học tự nhiên trong trường phổ thông"

Ngày 19/5/2014, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học tự nhiên trong trường phổ thông", Mã số: V2013-08NV, do Th.s Cao Thị Phương Chi làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu đồ dùng, đồ chơi"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu đồ dùng, đồ chơi"

Ngày 10/4/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu đồ dùng, đồ chơi", Mã số V2013-07NV, do Th.s Phan Đông Phương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học xã hội trong trường phổ thông"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học xã hội trong trường phổ thông"

Ngày 11/4/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học xã hội trong trường phổ thông" Mã số: V2013-06NV, do Th.s Phạm Thị Hằng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Xác định mô hình dạy học phân hóa trong giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015” (đáp ứng yêu cầu phát triển CTGDPT sau 2015)

Nghiệm thu đề tài “Xác định mô hình dạy học phân hóa trong giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015” (đáp ứng yêu cầu phát triển CTGDPT sau 2015)

Ngày 10/04/2014, Viện KHGD VN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xác định mô hình dạy học phân hóa trong giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015” (đáp ứng yêu cầu phát triển CTGDPT sau 2015), mã số: B2011-37-06VN, do PGS.TS. Đào Thái Lai làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông”

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông”

Ngày 25/3/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông (đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015)”, mã số: B2011-37-09NV, do TS. Nguyễn Thị Lan Phương Làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài “Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam"

Ngày 17/2/2014, Viện KHGD VN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KHCN cấp Viện “Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam", Mã số: V2012 – 04, do Th.S. Nguyễn Lê Thạch làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”

Ngày 17/1/2014, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”, mã số: V2012 - 11, do ThS. Nguyễn Hoài Thu làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam”

Ngày 23/ 01/2014, Viện KHGD Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam”, mã số: V2012-24, do ThS. Nguyễn Văn Chiến làm chủ nhiệm.