Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu đồ dùng, đồ chơi"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu đồ dùng, đồ chơi"

Ngày 10/4/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu đồ dùng, đồ chơi", Mã số V2013-07NV, do Th.s Phan Đông Phương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học xã hội trong trường phổ thông"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học xã hội trong trường phổ thông"

Ngày 11/4/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học xã hội trong trường phổ thông" Mã số: V2013-06NV, do Th.s Phạm Thị Hằng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Xác định mô hình dạy học phân hóa trong giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015” (đáp ứng yêu cầu phát triển CTGDPT sau 2015)

Nghiệm thu đề tài “Xác định mô hình dạy học phân hóa trong giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015” (đáp ứng yêu cầu phát triển CTGDPT sau 2015)

Ngày 10/04/2014, Viện KHGD VN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xác định mô hình dạy học phân hóa trong giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015” (đáp ứng yêu cầu phát triển CTGDPT sau 2015), mã số: B2011-37-06VN, do PGS.TS. Đào Thái Lai làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông”

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông”

Ngày 25/3/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông (đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015)”, mã số: B2011-37-09NV, do TS. Nguyễn Thị Lan Phương Làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài “Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam"

Ngày 17/2/2014, Viện KHGD VN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KHCN cấp Viện “Đề xuất một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả của công tác chọn mẫu trong các nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam", Mã số: V2012 – 04, do Th.S. Nguyễn Lê Thạch làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”

Ngày 17/1/2014, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”, mã số: V2012 - 11, do ThS. Nguyễn Hoài Thu làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam”

Ngày 23/ 01/2014, Viện KHGD Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam”, mã số: V2012-24, do ThS. Nguyễn Văn Chiến làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ”

Ngày 25/12/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ”, mã số: V2012 - 08, do ThS. Lê Thị Tố Uyên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục”

Nghiệm thu đề tài “Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục”

Ngày 06/12/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục”, mã số: B2010 - 37 - 84, do ThS. Đặng Thị Minh Hiền làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt Nam”

Ngày 03/12/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt nam”, mã số: B2011-37-02, do PGS.TS Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ”

Ngày 18/11/2013, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ”, mã số: V2012 - 01NV, do GS.TS. Nguyễn Lộc làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập ở tiểu học theo tiếp cận dạy học dự án”

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập ở tiểu học theo tiếp cận dạy học dự án”

Ngày 19/11/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập ở tiểu học theo tiếp cận dạy học dự án”, mã số: V2012-08, do ThS. Phan Thanh Hà làm chủ nhiệm.

Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học giáo dục”

Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học giáo dục”

Danh mục các bài viết trong kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học giáo dục”

Nghiệm thu đề tài “Lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập”

Nghiệm thu đề tài “Lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập”

Ngày 18/11/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập”, mã số: V2012-18, do ThS. Hồ Thanh Bình làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm”

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm”

Ngày 5/11/2013, Hội đồng khoa học Viện KHGD VN, do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm”, Mã số: V2012 - 03, do ThS. Lê Thị Quỳnh Nga làm chủ nhiệm