Đào tạo bồi dưỡng

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Thu Hà, cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Thu Hà, cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Thu Hà, cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Thông tin luận án "Khai thác một số ứng dụng trên điện thoại di động hỗ trợ học sinh lớp 12 THPT tự học Toán"

Thông tin luận án "Khai thác một số ứng dụng trên điện thoại di động hỗ trợ học sinh lớp 12 THPT tự học Toán"

Thông tin luận án "Khai thác một số ứng dụng trên điện thoại di động hỗ trợ học sinh lớp 12 THPT tự học Toán". Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Phương Thảo

Thông tin luận án" Quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh"

Thông tin luận án" Quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh"

Thông tin luận án" Quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh", Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phan Hòa

Thông tin luận về "“Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm miền Đông Nam Bộ”

Thông tin luận về "“Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm miền Đông Nam Bộ”

Thông tin luận về "“Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm miền Đông Nam Bộ”, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 62.14.01.14, Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Phú

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Yến Thoa, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Yến Thoa, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Yến Thoa, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Hoa, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Hoa, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Hoa, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thông tin về luận án "So sánh vấn đề đọc hiểu văn bản trong chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn của Việt Nam và một số nước trên thế giới"

Thông tin về luận án "So sánh vấn đề đọc hiểu văn bản trong chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn của Việt Nam và một số nước trên thế giới"

Thông tin về luận án "So sánh vấn đề đọc hiểu văn bản trong chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn của Việt Nam và một số nước trên thế giới", Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt, Họ tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thu Hiền

Thông tin về luận án “Cơ sở khoa học về quản lý trường đại học thuộc Bộ Công Thương theo hướng tự chủ và trách nhiệm xã hội "

Thông tin về luận án “Cơ sở khoa học về quản lý trường đại học thuộc Bộ Công Thương theo hướng tự chủ và trách nhiệm xã hội "

Thông tin về luận án “Cơ sở khoa học về quản lý trường đại học thuộc Bộ Công Thương theo hướng tự chủ và trách nhiệm xã hội ", Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Lê Thanh Tâm

Thông tin về luận án “Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông khu vực Hà Nội qua tham vấn nghề”

Thông tin về luận án “Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông khu vực Hà Nội qua tham vấn nghề”

Thông tin về luận án “Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông khu vực Hà Nội qua tham vấn nghề”, Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục, Nghiên cứu sinh: Trương Thị Hoa

Thông tin về luận án "Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở  học phần  Tiếng Việt thực hành "

Thông tin về luận án "Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần Tiếng Việt thực hành "

Thông tin về luận án "Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần Tiếng Việt thực hành", Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt, Nghiên cứu sinh: Đỗ Thu Hà

Thông tin về luận án “Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên Cao đẳng sư phạm”

Thông tin về luận án “Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên Cao đẳng sư phạm”

Thông tin về luận án “Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên Cao đẳng sư phạm”, Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục, Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Yến Thoa

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Huệ, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Huệ, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Huệ, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Thuấn, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Thuấn, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Thuấn, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Thông tin về luận án “Mô hình câu hỏi dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận trong chương trình Ngữ văn trung học"

Thông tin về luận án “Mô hình câu hỏi dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận trong chương trình Ngữ văn trung học"

Thông tin về luận án “Mô hình câu hỏi dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận trong chương trình Ngữ văn trung học", Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt, Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Huệ

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đinh Hữu Sỹ , Cán bộ, Trường CĐ nghề số 8, Bộ Quốc Phòng.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đinh Hữu Sỹ , Cán bộ, Trường CĐ nghề số 8, Bộ Quốc Phòng.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đinh Hữu Sỹ , Cán bộ, Trường CĐ nghề số 8, Bộ Quốc Phòng.