Đào tạo bồi dưỡng

 Thông tin về luận án “Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở”

Thông tin về luận án “Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở”

Thông tin về luận án “Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở”, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Nguyễn Anh Thuấn

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Việt Hà, cán bộ Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Việt Hà, cán bộ Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Việt Hà, cán bộ Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị.

Thông tin về luận án "Dạy học theo dự án các mô đun nghề Công nghệ ô tô"

Thông tin về luận án "Dạy học theo dự án các mô đun nghề Công nghệ ô tô"

Thông tin về luận án "Dạy học theo dự án các mô đun nghề Công nghệ ô tô", Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục, Nghiên cứu sinh: Đinh Hữu Sỹ

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Hồng Chi, giảng viên, Trường Đại học Hùng Vương.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Hồng Chi, giảng viên, Trường Đại học Hùng Vương.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Hồng Chi, giảng viên, Trường Đại học Hùng Vương.

Thông tin về luận án "Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở”

Thông tin về luận án "Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở”

Thông tin về luận án "Đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở”, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Nguyễn Anh Thuấn

Thông tin về luận án "Quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện nghề kỹ thuật xây dựng ở các trường cao đẳng xây dựng"

Thông tin về luận án "Quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện nghề kỹ thuật xây dựng ở các trường cao đẳng xây dựng"

Thông tin về luận án "Quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện nghề kỹ thuật xây dựng ở các trường cao đẳng xây dựng", Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Đào Việt Hà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Nhân, giảng viên Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Nhân, giảng viên Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Nhân, giảng viên Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin về luận án "Dạy học dựa vào tìm tòi ở tiểu học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin"

Thông tin về luận án "Dạy học dựa vào tìm tòi ở tiểu học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin"

Thông tin về luận án "Dạy học dựa vào tìm tòi ở tiểu học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin", Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục, Nghiên cứu sinh: Lê Thị Hồng Chi

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Ngọc Miên, cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Ngọc Miên, cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Ngọc Miên, cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Thông tin về luận án “Phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh tiểu học”

Thông tin về luận án “Phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh tiểu học”

Thông tin về luận án “Phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh tiểu học”, Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục, Nghiên cứu sinh: Đỗ Ngọc Miên

Thông tin về luận án “Mô hình đánh giá kết học tập của sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ”

Thông tin về luận án “Mô hình đánh giá kết học tập của sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ”

Thông tin về luận án “Mô hình đánh giá kết học tập của sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ”, Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử giáo dục, Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Nhân

Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn sư phạm cùng các lĩnh vực khoa học giáo dục khác

Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn sư phạm cùng các lĩnh vực khoa học giáo dục khác

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam xin giới thiệu Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn sư phạm cùng các lĩnh vực khoa học giáo dục khác"

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Loan, cán bộ Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Loan, cán bộ Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Mỹ Loan, cán bộ Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Tây, cán bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Tây, cán bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Tây, cán bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất.

Thông tin về luận án “Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long”

Thông tin về luận án “Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long”

Thông tin về luận án “Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Nghiên cứu sinh: Nguyễn Mỹ Loan