Đào tạo bồi dưỡng

Thông tin về luận án “Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Đại học Kĩ thuật thông qua dạy học Hóa học hữu cơ"

Thông tin về luận án “Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Đại học Kĩ thuật thông qua dạy học Hóa học hữu cơ"

Thông tin về luận án “Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Đại học Kĩ thuật thông qua dạy học Hóa học hữu cơ", Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Nghiên cứu sinh: Đinh Thị Hồng Minh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, cán bộ giảng dạy, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, cán bộ giảng dạy, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Hằng, cán bộ giảng dạy, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Ðề tài "Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía bắc Việt Nam (Qua các môn tự nhiên và xã hội, khoa học)"

Thông tin về luận án “Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12”

Thông tin về luận án “Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12”

Thông tin về luận án “Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12”, Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Sinh học, Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hồng Tú

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Chử Thị Hải, Cán bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Chử Thị Hải, Cán bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Chử Thị Hải, Cán bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên. Ðề tài "Cơ sở khoa học và giải pháp thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc"

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Cảnh Hạnh, Cán bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Cảnh Hạnh, Cán bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Cảnh Hạnh, Ðề tài:"Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục trung học cơ sở vùng Đông Nam Bộ "

Hội thảo khoa học năm 2013 của nghiên cứu sinh

Hội thảo khoa học năm 2013 của nghiên cứu sinh

Ngày 29/12/2013, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học năm 2013 của nghiên cứu sinh

Thông tin về luận án “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam (qua các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học)”

Thông tin về luận án “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam (qua các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học)”

Thông tin về luận án “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam (qua các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học)”, Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục, Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hằng

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Phan Anh Tuấn, Trưởng phòng Ðào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Phan Anh Tuấn, Trưởng phòng Ðào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Phan Anh Tuấn, Ðề tài:"Ðảm bảo chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng Ðông Nam bộ"

Thông tin về luận án “Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục trung học cơ sở vùng Đông Nam Bộ”

Thông tin về luận án “Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục trung học cơ sở vùng Đông Nam Bộ”

Thông tin về luận án “Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục trung học cơ sở vùng Đông Nam Bộ”, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Hồ Cảnh Hạnh

Thông tin về luận án "Cơ sở khoa học và giải pháp thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc"

Thông tin về luận án "Cơ sở khoa học và giải pháp thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc"

Thông tin về luận án "Cơ sở khoa học và giải pháp thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc", Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Chử Thị Hải

Thông tin về luận án "Đảm bảo chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ”

Thông tin về luận án "Đảm bảo chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ”

Thông tin về luận án "Đảm bảo chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ”, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Ngô Phan Anh Tuấn

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Ngọc Bích, cán bộ giảng dạy, Trường Ðại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Ngọc Bích, cán bộ giảng dạy, Trường Ðại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Viện KHGD VN tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Ngọc Bích, cán bộ giảng dạy, Trường Ðại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Đề tài: "Một số biện pháp giúp học sinh các lớp đầu cấp tiểu học sử dụng hiệu quả ngôn ngữ Toán học"

Thông tin về luận án "Một số biện pháp giúp học sinh các lớp đầu cấp Tiểu học sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học"

Thông tin về luận án "Một số biện pháp giúp học sinh các lớp đầu cấp Tiểu học sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Một số biện pháp giúp học sinh các lớp đầu cấp Tiểu học sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học", Nghiên cứu sinh: Trần Ngọc Bích, Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán