Đào tạo bồi dưỡng

Thông tin luận án: "Quản lý chất lượng dạy học các trường trung học phổ thông công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng” của Nghiên cứu sinh Phạm Quốc Toản

Thông tin luận án: "Quản lý chất lượng dạy học các trường trung học phổ thông công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng” của Nghiên cứu sinh Phạm Quốc Toản

Thông tin luận án: "Quản lý chất lượng dạy học các trường trung học phổ thông công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Phát triển năng lực xây dựng môi trường vui chơi ở trường mầm non cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục mầm non” của Nghiên cứu sinh Lại Thị Thu Hường

Thông tin luận án: "Phát triển năng lực xây dựng môi trường vui chơi ở trường mầm non cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục mầm non” của Nghiên cứu sinh Lại Thị Thu Hường

Thông tin luận án: "Phát triển năng lực xây dựng môi trường vui chơi ở trường mầm non cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục mầm non”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9140102

Thông tin luận án: "Đảm bảo chất lượng đào tạo đại học ở Học viện Phụ nữ Việt Nam” của Nghiên cứu sinh Trương Thu Trà

Thông tin luận án: "Đảm bảo chất lượng đào tạo đại học ở Học viện Phụ nữ Việt Nam” của Nghiên cứu sinh Trương Thu Trà

Thông tin luận án: "Đảm bảo chất lượng đào tạo đại học ở Học viện Phụ nữ Việt Nam”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Định hướng giá trị nghề nghiệp của nữ học sinh Trung học phổ thông" của NCS Ngô Thanh Thủy

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Định hướng giá trị nghề nghiệp của nữ học sinh Trung học phổ thông" của NCS Ngô Thanh Thủy

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Định hướng giá trị nghề nghiệp của nữ học sinh Trung học phổ thông"; Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 9310401

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng Sông Hồng dựa vào năng lực" của NCS Nguyễn Thị Hồng Thúy

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng Sông Hồng dựa vào năng lực" của NCS Nguyễn Thị Hồng Thúy

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng Sông Hồng dựa vào năng lực"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học thuộc Bộ Công thương" của NCS Hoàng Anh

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học thuộc Bộ Công thương" của NCS Hoàng Anh

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học thuộc Bộ Công thương"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực” của Nghiên cứu sinh Phùng Thị Vân Anh

Thông tin luận án: "Dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực” của Nghiên cứu sinh Phùng Thị Vân Anh

Thông tin luận án: "Dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực”; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9140111

Thông tin luận án: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng Sông Hồng dựa vào năng lực” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Thúy

Thông tin luận án: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng Sông Hồng dựa vào năng lực” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Thúy

Thông tin luận án: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng Sông Hồng dựa vào năng lực”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Quản lý chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo tiếp cận CDIO tại các trường đại học Bắc miền Trung” của Nghiên cứu sinh Trần Hải Ngọc

Thông tin luận án: "Quản lý chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo tiếp cận CDIO tại các trường đại học Bắc miền Trung” của Nghiên cứu sinh Trần Hải Ngọc

Thông tin luận án: "Quản lý chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo tiếp cận CDIO tại các trường đại học Bắc miền Trung”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Định hướng giá trị nghề nghiệp của nữ học sinh Trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Ngô Thanh Thủy

Thông tin luận án: "Định hướng giá trị nghề nghiệp của nữ học sinh Trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Ngô Thanh Thủy

Thông tin luận án: "Định hướng giá trị nghề nghiệp của nữ học sinh Trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 9310401

Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học thuộc Bộ Công Thương” của Nghiên cứu sinh Hoàng Anh

Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học thuộc Bộ Công Thương” của Nghiên cứu sinh Hoàng Anh

Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học thuộc Bộ Công Thương”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Thiết kế bài tập phân bậc theo thang Bloom trong dạy học phân hóa ở tiểu học” của Nghiên cứu sinh Vũ Thu Hằng

Thông tin luận án: "Thiết kế bài tập phân bậc theo thang Bloom trong dạy học phân hóa ở tiểu học” của Nghiên cứu sinh Vũ Thu Hằng

Thông tin luận án: "Thiết kế bài tập phân bậc theo thang Bloom trong dạy học phân hóa ở tiểu học”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9140102

Thông tin luận án: "Phát triển kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 có khó khăn về nói học hoà nhập” của Nghiên cứu sinh Ngô Thị Phương Trà

Thông tin luận án: "Phát triển kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 có khó khăn về nói học hoà nhập” của Nghiên cứu sinh Ngô Thị Phương Trà

Thông tin luận án: "Phát triển kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 có khó khăn về nói học hoà nhập”; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9140111

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 (Chi tiết xin xem ở file đính kèm)