Xuất bản phẩm

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 77

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 77

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 77, tháng 2-2012

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 76

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 76

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 76, tháng 1-2012

Giới thiệu cuốn sách "Kinh nghiệm quốc tế về phát triển chương trình giáo dục phổ thông"

Giới thiệu cuốn sách "Kinh nghiệm quốc tế về phát triển chương trình giáo dục phổ thông"

Cuốn sách "Kinh nghiệm quốc tế về phát triển chương trình giáo dục phổ thông" tập trung nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm phát triển chương trình giáo dục phổ thông của một số quốc gia trong khu vực và thế giới nhằm khái quát những vấn đề cơ bản nhất về xu thế phát triển chương trình giáo dục phổ thông trên thế giới, từ đó nêu lên những đề xuất, khuyến nghị cho Việt Nam trong việc phát triển chương trình giáo dục phổ thông sau 2015

Giới thiệu sách "Khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay"

Giới thiệu sách "Khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay"

Cuốn sách "Khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay" là tập hợp các kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc và tâm huyết của nhiều chuyên gia về lĩnh vực khoa học giáo dục trong và ngoài Viện, nhằm mục đích tổng kết những nội dung nổi bật của khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay và xác định những nét cơ bản về định hướng phát triển khoa học giáo dục Việt Nam trong giai đoạn tới.

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 75

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 75

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 75, tháng 12-2011

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 74

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 74

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 743, tháng 11-2011

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 73

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 73

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 73, tháng 10-2011

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 72

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 72

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 72, tháng 9-2011

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 71

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 71

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 71, tháng 8-2011

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 70

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 70

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 70, tháng 7-2011

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 69

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 69

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 69, tháng 6-2011

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 68

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 68

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 68, tháng 5-2011

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 67

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 67

Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục số 67, tháng 4-2011