Thông tin những đóng góp mới của Luận án Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng chuẩn hóa

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin những đóng góp mới của Luận án Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng chuẩn hóa, Nghiên cứu sinh: Phạm Minh Giản

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng chuẩn hóa

Mã số - Chuyên ngành: 62 24 05 01- Quản lý giáo dục

Nghiên cứu sinh: Phạm Minh Giản

Người hướng dẫn: Đặng Bá Lãm

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Những kết luận mới của luân án:

- Hệ thống hóa cơ sở khoa học về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông theo hướng chuẩn hóa trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

- Phân tích và đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên và quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về các mặt quản lý: đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, bố trí, sử dụng, cơ cấu, đánh giá, chế độ chính sách đội ngũ giáo viên.

- Khảo sát việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; nhận xét  những mât mạnh, yếu của đội ngũ giáo viện so với yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp; những khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí cũng như khả năng đánh giá của các tiêu chí.

- Khảo sát, thống kê 11 thách thức và xếp theo thứ tự những thách thức theo mức độ cao đến thấp đối với việc quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  làm cơ sở cho việc xem xét đề ra các giải pháp.

- Đề xuất 6 giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng chuẩn hóa.  Các giải pháp đã được tổ chức thăm dò về tính cấp thiết và tính khả thi và đã tiến hành thử nghiệm một số giải pháp. Kết quả thăm dò, thử nghiệm khẳng định tính cấp thiết, khả thi và  hiệu quả của các giải pháp.

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2011

 

                                Người hướng dẫn                                             Nghiên cứu sinh

                      

          

 PGS.TS. Đặng Bá Lãm          PSG.TS. Lê Vân Anh                     Phạm Minh Giản

 

 

SUMARY OF Ph.D. THESIS‘S NEW CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS

   

Research title: “Managing the development of high school teaching staff in Mekong Delta Provinces on the tendency towards standardization”

 

Code – Major: 62 24 05 01- Education Management

Research Student: Phạm Minh Giản

Supervisor: Đặng Bá Lãm

Institute: The Vietnam Institute of Educational Sciences

 

The Thesis' new Conclusions And Implications:

- Systematizing the scientific theory of managing the development of high school teaching staff on the tendency towards standardization in the circumstances of industrialization and modernization.

- Analyzing and evaluating the current situation of the teaching staff and methods of managing the development of high school teaching staff in Mekong Delta Provinces including training, fostering, recruiting, assigning tasks, conducting organizational structures, evaluation mechanism and policies for teachers.

- Examining the evaluating professional standards for high school teachers in Mekong Delta Provinces; commenting the strengths and weaknesses of the teaching staff compared to the requirements of professional standards; sorting out the difficulties in implementing the criteria as well as the feasibilities of the evaluation criteria.

- Studying and chronologically reckoning up 11 challenges to managing the development of high school teaching staff in  Mekong Delta Provinces in order to use as bases for the solution initiations.

- Initiating 6 solutions to managing the development of high school teaching staff in Mekong Delta Provinces on the tendency towards standardization. These solutions had been surveyed for their imperativeness and feasibility and some of them had been piloted. The results of the surveys and pilot studies showed that they are really imperative, feasible and effective.

                                                                      Hanoi,  Aug. 1st  2011

                     Supervisor                                                   Research student

 

 

PGS.TS. Đặng Bá Lãm         PSG.TS. Lê Vân Anh                   Phạm Minh Giản

 

 Tin khác