Những kết luận mới của Luận án "Phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học phần Hóa vô cơ và Lý luận - Phương pháp dạy học hóa học ở trường Cao đẳng sư phạm"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án "Phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học phần Hóa vô cơ và Lý luận - Phương pháp dạy học hóa học ở trường Cao đẳng sư phạm", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Gấm


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: Phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học phần Hóa vô cơ và Lý luận - Phương pháp dạy học hóa học ở trường Cao đẳng sư phạm.

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học     

Mã số: 62.14.10.03    

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Gấm

Người hướng dẫn khoa học: TS. Cao Thị Thặng; GS.TSKH. Nguyễn Cương

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Những kết luận mới của luận án

            - Đã hệ thống và làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển năng lực sáng tạo (NLST) cho sinh viên sư phạm: khái niệm về sáng tạo, NLST, tư duy sáng tạo, một số kĩ thuật và phương pháp dạy học (PPDH) góp phần phát triển NLST, biểu hiện chung của người có NLST, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học...; Điều tra và rút ra nhận xét về thực trạng dạy và học Hóa học (phần Hóa vô cơ và Lý luận - PPDH hóa học) ở một số trường Cao đẳng và Đại học.

            - Đã đề xuất: nguyên tắc, quy trình phát triển NLST; các biểu hiện NLST và công cụ đánh giá trong dạy học hóa học; định hướng chung và yêu cầu về đề xuất các biện pháp phát triển NLST cho sinh viên hóa học hệ Cao đẳng sư phạm (CĐSP).

            - Đã đề xuất 4 biện pháp phát triển NLST cho sinh viên CĐSP thông qua dạy học phần Hóa vô cơ và Lý luận - PPDH hóa học. Bao gồm: Vận dụng PPDH theo dự án trong dạy học Hóa vô cơ; Yêu cầu sinh viên thực hiện nhiệm vụ "Thiết kế giáo án theo hướng dạy học tích cực phù hợp với thực tế dạy học ở phổ thông" trong học phần PPDH hóa học II; Sử dụng bài tập Hóa vô cơ đa dạng trong dạy học Hóa vô cơ và PPDH hóa học III; Phát triển NLST cho sinh viên qua yêu cầu đề xuất giải pháp thay thế trong thí nghiệm thực hành Hóa vô cơ III và PPDH III.

            - Đã thiết kế 9 giáo án minh họa và tiến hành thực nghiệm sư phạm ở 4 trường Cao đẳng, Đại học có hệ CĐSP. Kết quả thực nghiệm sư phạm đã chứng tỏ biện pháp đề ra nhằm phát triển NLST của sinh viên CĐSP trong dạy học Hóa vô cơ và Lý luận - PPDH hóa học là khả thi và hiệu quả.

                                                                                     Ngày 20/10/2011

Người hướng dẫn khoa học 

Nghiên cứu sinh

 

 TS. Cao Thị Thặng

GS.TSKH Nguyễn Cương

Nguyễn Thị Hồng Gấm


       

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

THE VIETNAM INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

      

SUMMARY INFORMATION ON NEW FINDINGS IN Ph.D THESIS

 

Thesis title:

 Development of creative capacity for students through teaching unit of study of Inorganic Chemistry and Theory-Method for teaching chemistry in Teacher's Training College.

Major: Theory and method for teaching chemistry                 Code: 62.14.10.03

Ph.D student: Nguyen Thi Hong Gam

Supervisors: Dr. Cao Thi Thang; Prof.Dr.Sc. Nguyen Cuong

Institution:The Vietnam Institute of Educational Sciences-Ministry of Education and Training

New findings of the thesis

- Have systemized and clarified practical and theoretical basis on development of creative capacity for teaching students: concept of creativeness, creative capacity, creative thinking, some techniques and method of teaching making contribution to the development of creative capacity, common expression of people with creative capacity, profession standards of secondary high teachers...; investigate and withdraw remarks from real situation of teching and learning chemistry (Part of Inorganic Chemistry and Theory - Method of teaching chemistry) in some Colleges and Universities.

- Have proposed: principle, process of development of creative capacity; expressions of creative capacity and assessment tool in teaching chemistry; common orientation and requirement of proposing measures of developing creative capacity for chemistry students in level of Teacher's Training College.

- Proposed 4 measures for development of creative capacity for students of teacher's training college through teaching inorganic chemistry and theory-method of teaching chemistry. They include applying method of teaching chemistry according to project of teaching inorganic chemistry; request student to carry out obligation "Design lesson plan forward to positive teaching in accordance with real teaching in universal" in credit of method of teaching chemistry II; using exercises about various inorganic chemistry in teaching inorganic chemistry and method of teaching chemistry III; development creative capacity for student through proposed request of alternative solutions in practicing experiment of inorganic chemistry III and method of teaching III.

- Designed 9 illustrative lesson plans and implemented teaching test in 4 colleges, universities having level of Teacher's Training College. Result of teaching test proved that proposed measures in order to develop creative capacity of students of teacher's traing college in teaching of inorganic chemistry and theory - method of teaching chemistry are feasible and effective.

   Dated October 20,2011

Supervisors (Signed)

 

 

 

Dr. Cao Thi Thang     Prof.Dr.Sc. Nguyen Cuong

Ph.D student

(Signed)

 

 

Nguyen Thi Hong Gam


Tin khác