Những kết luận mới của Luận án Quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Cần Thơ

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án "Quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Cần Thơ", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Lợi

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

  

Tên đề tài            :  Quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch Cơ cấu kinh tế thành phố Cần Thơ

Mã số                  :  62.14.05.01

Chuyên ngành      :  Quản lý Giáo dục

Nghiên cứu sinh  :  Nguyễn Ngọc Lợi

Người hướng dẫn:  GS – TS. Nguyễn Lộc

                                 PGS – TS. Phan Văn Nhân

Cơ sở đào tạo     :  Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Những kết luận mi của luận án :

    1) Về lý luận

-   Đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về mối quan hệ đào tạo nhân lực đáp ứng  nhu cu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, thành ph.

-  Xây dựng được khung lý luận về quản lý đào tạo nhân lực và nhu cầu nhân lực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương, đáp ứng nhu cu nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

-  B sung làm phong phú thêm một hướng lý luận tiếp cận mới trong quản lý đào tạo nhân lực, đó là quản lý đào tạo nhân lực trên cơ sở đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cu kinh tế của tỉnh, thành phố.

2) Về thực tiễn

-  Đánh giá được thực trạng đào tạo nhân lực và quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố Cần Thơ.

-   Đ xuất được các giải pháp có tính khoa học cần thiết và khả thi, nhằm đổi mới quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố Cần Thơ.

                 


SUMMARY ON THE NEW CONCLUSION OF THE DOCTOR THESIS

 

Name of the thesis: Personnel training management to satisfy Can Tho City’s demand on relocating the economic structure.

Code: 62.14.05.01

Speciality: Educational management

Graduate: Nguyen Ngoc Loi

Instructed by: Prof. Dr. Nguyen Loc

Assoc.Prof. Dr. Phan Van Nhan

Training facilities: The Vietnam Institute of Educational Sciences.

The new conclusions of the thesis:

        1) Theory

-          Having systemized the reasoning basis of personnel training relationship to satisfy the province and the citys demand of relocating the economic structure.

-          Building up a reasoning frame of personnel training management, and personnel demand in the process of relocating the economic structure in the localities in order to meet personnel demand for industrialization and modernization.

-         Adding a new way of approach argument in personnel training management, it is personnel training management on basis of satisfying the province and the citys demand of relocating the economic structure.

        2) Practice

-         Assessing the actual situation of personnel training and personnel training management to satisfy Can Tho Citys demand of relocating the economic

structure.

-          Proposing the feasible, necessary and scientific solutions to renew personnel training management and satisfy Can Tho Citys demand of relocating the economic structure movement.

                          

INSTRUCTED BY
  
(Signed)
  
NGUYEN LOC

February 14th 2012
   

Graduate

  
(Signed)
  

Nguyen Ngoc Loi